Person Image

  Education

  • วท.บ.( ฟิสิกส์), มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2016 ระบบให้น้ำอัจฉริยะ เพื่อประหยัดพลังงาน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 1 2 0 0
  2022 ระบบตรวจสอบการใช้พลังงานไฟฟ้าโดยใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ผู้ร่วมวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 1 0 0
  2021 การสังเคราะห์และประยุกต์ใช้ไฮดรอกซีแอปาไทต์จากกระดูกไก่ที่เหลือใช้สำหรับทำเป็นแผ่นกรองน้ำเสียและทางด้านการแพทย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้โครงการจัดตั้งกลุ่มวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 0 1 0 0
  2020 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ด้วยนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1 0 0 0
  2017 การสังเคราะห์วัสดุผงอนุภาคนาโนนิกเกิลเฟอร์ไรท์ ด้วยวิธีโซล-เจล โดยใช้ว่านหางจระเข้ หัวหน้าโครงการ โครงการทุนอุดหนุนงานวิจัยบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมสาสตร์เพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0