Person Image

  Education

  • ศศ.ม การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (นานาชาติ), ม.นเรศวร, ไทย, 2551

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 1 0 0 0
  2014 ศักยภาพและแนวทางการพัฒนาตลาดการท่องเที่ยวป่าชายเลน แบบมีส่วนร่วมของชุมชนหมู่บ้านแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี หัวหน้าโครงการ ทุนวิจัยคณะวิทยาการจัดการ 0 0 0 0
  2014 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการในธุรกิจโรงแรม เขตพื้นที่พัทยา จังหวัดชลบุรี ผู้ร่วมวิจัย กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย คณะวิทยาการจัดการ 1 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2015 โครงการการประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรม ผู้ประสานงาน สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) 0 0 0 0