Person Image

  Education

  • วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขา วิศวกรรมอาหาร, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ไทย, 2556
  • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอาหาร, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ไทย, 2550
  • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการอาหาร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, ไทย, 2548

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 8 Project 0 0 0 0
  2021 การต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์โปรตีนเกษตรเพื่อเพิ่มความหลากหลายในด้านคุณสมบัติเชิงสุขภาพ และกลิ่นรส หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2021 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารโปรตีนเสริมสุขภาพจากผำเพื่อเพิ่มมูลค่าและศักยภาพการใช้ทรัพยากรชุมชน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2021 การพัฒนาน้ำมันถั่วดาวอินคาผงด้วยระบบอิมัลชันร่วมกับการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2021 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อเทียมพร้อมปรุงและพร้อมรับประทาน: ผลของกระบวนการให้ความร้อน ความดัน การหมัก และการขึ้นรูปแบบแพตตี้ต่อคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์เนื้อเทียมจากกระบวนการเอกซ์ทรูชัน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2021 นวัตกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์เนื้อเทียมโดยกระบวนการเอกซ์ทรูชันและการต่อยอดแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากเนื้อเทียมเพื่อเพิ่มความหลากหลายและช่องทางการแข่งขันในตลาดอาหารเพื่อสุขภาพ หัวหน้าโครงการ
  หัวหน้าโครงการย่อย
  ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2020 โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมพร้อมรับประทานสำหรับเด็กเล็ก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2020 โครงการผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มถั่ว 5 สีกึ่งสำเร็จรูปโดยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2017 ผลของกระบวนการกักเก็บสารเบต้าแคโรทีนต่อคุณสมบัติทางกายภาพ ความคงตัวและการดูดซึมของเบต้าแคโรทีนในผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 1 0 0 0
  2019 การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ระยะที่ 3 : การขยายกำลังการผลิตของผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวออแกนิคสำหรับเด็กเล็กสู่โรงงานผลิต (กลุ่ม 11) หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 0 0 0 0
  2018 ผลของอุณหภูมิในกระบวนการเอกซ์ทรูชันและ เทคนิคในการทำให้พองที่ ส่งผลต่อปริมาณแอนโทไซยานิน และ ลักษณะทางกายภาพของขนมขบเคี้ยว รุ่นที่ 3 จากมันเทศสีม่วงและดอกอัญชัน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 ผลของกระบวนการกักเก็บสารเบต้าแคโรทีนต่อคุณสมบัติทางกายภาพ ความคงตัวและการดูดซึมของเบต้าแคโรทีนในผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 อิทธิพลของตัวแปรในกระบวนการผลิตที่มีต่อค่าพลังงานกลจำเพาะของการผลิตขนมอบกรอบจากเห็ดด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชั่น หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 29 Project 0 0 0 0
  2021 โครงการกระบวนการเอกซ์ทรูชันกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อเทียมเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาด และแนวทางในการใช้วัตถุดิบโปรตีนทางเลือกอื่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกระบวนการเอกซ์ทรูชัน หัวหน้าโครงการ โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) 0 0 0 0
  2020 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สแน็คข้าว (Rice snack) จากกระบวนการเอกซ์ทรูชัน หัวหน้าโครงการ บริษัทไทยแพทชั่นฟู้ดจำกัด 0 0 0 0
  2020 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารโดยกระบวนการเอกซ์ทรูชันเพื่อเพิ่มแนวทางการใช้ประโยชน์จาก OKARA ผู้ร่วมวิจัย บริษัท พี ที เอ็ม การเกษตร จำกัด 0 0 0 0
  2020 การประยุกต์ใช้การให้ความร้อนต่ำต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ลูกชิ้น ผู้ร่วมวิจัย JICA-KIRIN fellowship programme 2019 0 0 0 0
  2019 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ธัญพืชชนิดแท่งโปรตีนสูง หัวหน้าโครงการ บริษัท บาลานซ์คอร์ป จำกัด 0 0 0 0
  2019 การพัฒนาผลิตภัณฑ์พองกรอบเพื่อใช้ประโยชน์เศษเหลือจากกระบวนการผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและเส้นบะหมี่แห้งโดยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน ผู้ร่วมวิจัย บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด 0 0 0 0
  2019 การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตหมูแท่งกรอบ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น 0 0 0 0
  2018 การพัฒนาผลิตภัณฑ์โปรตีนคล้ายเนื้อด้วยเทคโนโลยีเอกซ์ทรูชันจากแหล่งโปรตีนทางเลือกที่เป็นผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมอาหาร หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2018 การใช้เทคนิคพาสเจอร์ไรส์น้ำผลไม้ไทยด้วยกระแสไฟฟ้า หัวหน้าโครงการ FOLLOW-UP RESEARCH PROGRAM UNDER THE JICA-KIRIN FELLOWSHIP PROGRAM 2017-2018 0 0 0 0
  2018 ผลิตภัณฑ์โปรตีนสติ๊กรสชาติไทยแท้พร้อมบริโภคสำหรับกลุ่มผู้รักสุขภาพและผู้สูงวัย ผู้ร่วมวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 0 0 0 0
  2018 โครงการการพัฒนากระบวนการผลิตเตมเปอบกรอบผสมข้าวสังข์หยด ผู้ร่วมวิจัย บริษัทร้านเตมเป ปัตตานี 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวออร์แกนิคสำหรับเด็กเล็ก หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2017 การฆ่าเชื้อน้ำผลไม้ที่มีเนื้อด้วยเทคโนโลยีHigh Electric Field Alternating Current หัวหน้าโครงการ JICA-KIRIN Fellowship Programme (2017-2018) 0 0 0 0
  2017 การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวพองอัดแท่งจากข้าว ผู้ร่วมวิจัย บริษัท บีเอส อินเตอร์ฟู้ดส์โปรดักส์ จำกัด BS Interfoodsproducts Co., Ltd 0 0 0 0
  2017 การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์เทมเป้สู่การถ่ายทอดเทคโนโลยี ผู้ร่วมวิจัย U.S. Soybean Export Council (USSEC) 0 0 0 0
  2017 การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์น้ำพริกเผาของวิสาหกิจชุมชนหัวน้ำตกพัฒนา ผู้ร่วมวิจัย วิสาหกิจชุมชนหัวน้ำตกพัฒนา 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สละแช่อิ่มอบแห้ง ผู้ร่วมวิจัย วิสาหกิจชุมชนสละลอยแก้วสองสลึง 0 0 0 0
  2017 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกอมจากมะขามแบบเคี้ยวนุ่ม ผู้ร่วมวิจัย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลไม้ชุมชนบ้านพลง 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบข้าวพองจากเครื่องเอกซ์ทรูเดอร์ ผู้ร่วมวิจัย วิสาหกิจชุมชนถั่วเทพ 0 0 0 0
  2017 การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์น้ำพริกกากหมูของวิสาหกิจชุมชนหัวน้ำตกพัฒนา ผู้ร่วมวิจัย วิสาหกิจชุมชนหัวน้ำตกพัฒนา 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทอดมันปลาพร้อมบริโถค ผู้ร่วมวิจัย บริษัท พรจันทร์ฟู๊ดโปรดักส์ จำกัด 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบข้าวพองจากเครื่องเอกซ์ทรูเดอร์ ผู้ร่วมวิจัย ผู้ประกอบการ(คุณวิวัฒน์ ซำประชา วิสาหกิจชุมชนถัวเทพ) 0 0 0 0
  2016 ขนมขบเคี้ยวเชิงสร้างสรรค์จากผลไม้ไทยด้วยเทคโนโลยีเอกซ์ ทรูชันสู๋กลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่และผู้รักสุขภาพ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2016 อาหารเช้าธัญพืชพร้อมทานชนิดพองกรอบ หัวหน้าโครงการ บริษัท กี๊ฟ อะ ไลฟ์ จำกัด 0 0 0 0
  2016 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับทารกจากข้าวไรซ์เบอรี่ ผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2016 การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมอื่นไทีเกี่ยวข้อง: ผู้ประกอบการกลุ่มเครื่องดื่มและเครื่องดื่มกึ่งสำเร็จรูป (กลุ่มที่ 8) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2016 ข้าวพองอินทรีย์ชนิดละลายในปาก ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ซองเดอร์ ไทยออร์กานิคฟูด จำกัด ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 0 0 0 0
  2016 ขนมขบเคี้ยวเสริมสมุนไพรไทย ผู้ร่วมวิจัย ผู้ประกอบการ (นายชาญเดช เดชอนันตชาติ) 0 0 0 0
  2015 การศึกษาสภาวะการผลิตที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวและอาหารเช้าธัญชาติพร้อมบริโภคเสริมแป้งรำข้าวสกัดไขมันจากเทคโนโลยีเอกซ์ทรูซันด้วยวิธีฟื้นผิวตอบสนอง ผู้ร่วมวิจัย บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด 0 0 0 0