Person Image

  Education

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เคมี), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2557

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 5 2 0 0
  2021 การออกแบบซีโอไลต์ชนิดกรดลิวอิสสำหรับการเปลี่ยนกลูโคสที่ได้จากชีวมวลเป็นสารเคมีมูลค่าเพิ่มโดยใช้การคำนวณทางเคมีคอมพิวเตอร์ การเรียนรู้ของเครื่องและการทดลอง (ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ปี 2563) หัวหน้าโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 4 0 0 0
  2017 การศึกษากลไกการเปลี่ยนสารชีวมวลด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
  2015 การศึกษาการเกิดปฏิกิริยาแอลคีนอิพ็อกซิเดชันโดยใช้วัสดุขั้นสูง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 7 1 0 0
  2018 การศึกษากลไกการเปลี่ยนสารชีวมวลด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
  2017 การออกแบบตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะผสม เพื่อลดปัญหามลพิษ ผู้ร่วมวิจัย ทุนสนับสนุนทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ 2559 ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0
  2016 การศึกษาการเกิดปฏิกิริยาแอลคีนอิพ็อกซิเดชันโดยใช้วัสดุขั้นสูง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 6 0 0 0
  2018 ตัวเร่งปฏิกิริยาซีโอไลต์สองมิติสำหรับเร่งปฏิกิริยาการเติมไฮโดรเจนของเฟอร์ฟูรัลเป็นเชื้อเพลิงและสารเคมี หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 4 0 0 0
  2018 ตัวเร่งปฏิกิริยาซีโอไลด์สองมิติสำหรับเร่งปฏิกิริยาการเติมไฮโดรเจนของเฟอร์ฟูรัลเป็นเชื้อเพลิงและสารเคมี หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 2 0 0 0
  2015 การศึกษาการเกิดปฏิกิริยาแอลคีนอิพ็อกซิเดชันโดยใช้วัสดุชั้นสูง หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0