Person Image

  Education

  • PhD ( Materials Chemistry), Northwestern University, USA, 2554
  • วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เคมี) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 12 Project 3 2 0 0
  2021 การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการถ่ายเทสาร BPA และประสิทธิภาพการใช้งานของแลกเกอร์ชนิด BPA-NI และการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับรองมาตรฐานสากลสำหรับการทดสอบการถ่ายเทสาร BPA ในกระป๋องบรรจุอาหาร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2021 การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์ทางสัตวแพทย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2021 การพัฒนาวัคซีน ระบบนำส่งวัคซีน และโปรไบโอติคส์ เพื่อควบคุมโรคในสัตว์น้ำ (Development of delivery system and probiotics for the control of aquatic animals) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2020 การสร้างเซลล์ไฟฟ้าเคมีเพื่อตรวจวัดความเผ็ดด้วยการปรุงแต่งพื้นผิวกราฟีนด้วยโลหะสำหรับอุปกรณ์ด้านสุขภาพและอาหาร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 การพัฒนาระบบนำส่งนาโนวัคซีนควบคุมโรคในปลานิลด้วยแร่ดินขาวขนาดนาโน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2019 ลิ้นอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะแบบพกพา: นวัตกรรมทางด้านอาหารในแนวทางเวชศาสตร์การป้องกันเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภคและเพื่อคงอัตลักษณ์รสชาติอาหาร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2019 การสร้างเซลล์ไฟฟ้าเคมีเพื่อตรวจวัดความเผ็ดด้วยการปรุงแต่งพื้นผิวกราฟีนด้วยโลหะสำหรับอุปกรณ์ด้านสุขภาพและอาหาร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 การพัฒนาขั้วไฟฟ้าอย่างง่ายจากสารประกอบรูพรุนฮาโลอีไซด์เพื่อใช้ในการตรวจวัดหาปริมาณสารออกฤทธิ์ระงับประสาทในยาฆ่าแมลงที่อาจตกค้างในอาหาร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การศึกษากลไกการกันน้ำด้วยสายของโซ่ไฮโดรคาร์บอนแบบfluoroalkylและchloroalkylที่รวมตัวเป็น self-assembled monolayers (SAMs) บนพื้นผิวของเหล็กกล้าไร้สนิมสำหรับการพัฒนาสารเคลือบกันการกัดกร่อน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 การศึกษาการเกาะตัวของสารประกอบอินทรีย์บนทรงกระบอกขนาดนาโนฮาโลอีไซด์เพื่อเพิ่มการนำไฟฟ้าโปรตอน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2015 การศึกษาการเกาะตัวของสารประกอบอินทรีย์จำพวกกรดบนโลหะคอปเปอร์เพื่อป้องกันการกัดกร่อนและเพื่อการศึกษาการถ่ายทอดอิเลคตรอนระหว่างโลหะนี้กับตัวรับอิเลคตรอน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 ช้อนอัจฉริยะ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 4 6 0 0
  2019 การพัฒนาขั้วไฟฟ้าอย่างง่ายจากสารประกอบรูพรุนฮาโลอีไซด์เพื่อใช้ในการตรวจวัดหาปริมาณสารออกฤทธิ์ระงับประสาทในยาฆ่าแมลงที่อาจตกค้างในอาหารหรือเครื่องดื่มสุขภาพ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 การศึกษากลไกการกันน้ำด้วยสายของโซ่ไฮโดรคาร์บอนแบบfluoroalkylและchloroalkylที่รวมตัวเป็น self-assembled monolayers (SAMs) บนพื้นผิวของเหล็กกล้าไร้สนิมสำหรับการพัฒนาสารเคลือบกันการกัดกร่อน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การศึกษาการเกาะตัวของสารประกอบอินทรีย์บนทรงกระบอกขนาดนาโนฮาโลอีไซด์เพื่อเพิ่มการนำไฟฟ้าโปรตอน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การศึกษาการเกาะตัวของสารประกอบอินทรีย์จำพวกกรดบนโลหะคอปเปอร์เพื่อป้องกันการกัดกร่อนและเพื่อการศึกษาการถ่ายทอดอิเลคตรอนระหว่างโลหะนี้กับตัวรับอิเลคตรอน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 ช้อนอัจฉริยะ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 6 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 0 0 0 0
  2019 การวิจัยขั้นสูงเชิงกลยุทธ์เพื่อแก้ปัญหาการบวมพองของแลกเกอร์ชนิด BPA-NI ในอุตสาหกรรรมอาหารกระป๋องไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2019 แนวทางเตรียมความพร้อมรับมือกับมาตรการควบคุมสาร BPA ในแลกเกอร์เพื่อสนับสนุนความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหารกระป๋องไทยในตลาดสากล ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2019 แนวทางควบคุมปริมาณสาร BPA ในอาหารกระป๋องไทย และการสำรวจการใช้แลกเกอร์ BPA-NI ในอุตสาหกรรมอาหารกระป๋องไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2016 การศึกษาการสร้าง self-assemble monolayer ของกรดอินทรีย์บนสารผสมที่เป็นส่วนประกอบในอุปกรณ์ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ หัวหน้าโครงการ บริษัท เวสเทิร์นดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด 0 0 0 0
  2015 การศึกษาการเกาะตัวของสารประกอบอินทรีย์จำพวกกรดบนโลหะคอปเปอร์เพื่อป้องกันการกัดกร่อนและเพื่อการศึกษาการถ่ายทอดอิเลคตรอนระหว่างโลหะนี้กับตัวรับอิเลคตรอน หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0