โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2022 เครือข่ายธนาคารเซลล์สัตว์แห่งชาติเพื่อการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนและการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพเชิงเศรษฐกิจ (ระยะที่ 2) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 9 Project 4 6 0 0
2021 เครื่องหมายพันธุกรรมและอณูชีววิทยาเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2021 ธนาคารพันธุกรรมในสัตว์ทะเลใกล้สูญพันธุ์ (Genetic Bank of Marine Endangered Species) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 การใช้ยีนสีขนในการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์แมวไทยศุภลักษณ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2016 การศึกษาระบาดวิทยาของเชื้อ Vibrio paraheamolyticus สาเหตุก่อโรคตายด่วน (EMS) ในฟาร์มกุ้งน้ำเค็มเขตภาคตะวันออกและภาคใต้ของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 2 0 0
2016 การศึกษาการกระจายตัวของ Glucose transporter-2, -3 และ -5 (GLUT-2, -3 and -5) ในตัวอสุจิของกระบือปลัก ผู้ร่วมวิจัย กองทุนสนับสนุนงานวิจัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และทุนส่วนตัว 4 0 0 0
2016 การตรวจหายีนดื้อยาในเชื้อ Vibrio paraheamolyticus ในฟาร์มกุ้งเขตน้ำเค็มของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2016 โครงการวิจัยด้านระบบสืบพันธุ์และอายุรกรรมในเสือโคร่ง ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2015 การตรวจพิสูจน์พ่อแม่และลายพิมพ์ดีเอ็นเอในสัตว์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2014 การตรวจสอบโรคถุงน้ำในไตแมวเปอร์เซีย สายพันธุ์ที่มาจากเปอร์เซียและวิเชียรมาศ โดยการตรวจสอบทางพันธุกรรม ผู้ร่วมวิจัย ทุนวิจัยสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัยขอนักวิจัยคณะสัตวแพทยศาสตร์ 0 2 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 7 Project 2 4 0 0
2018 การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของสัตว์พื้นเมืองหรือสัตว์เลี้ยงที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย Gifu University 0 0 0 0
2017 การศึกษาเปรียบเทียบทางภูมิคุ้มกันของการฉีดวัคซีน PCV+MH ในรูปฉีดเข้ากล้ามเนื้อและชั้นผืดหนัง ผู้ร่วมวิจัย MSD Global 0 0 0 0
2016 การศึกษาในระดับห้องปฏิบัติการถึงคุณสมบัติทางเคมีของนาโนคอปเปอร์และฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคในสัตว์น้ำ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท NUTRI-CAL CO., LTD 167/8 หมู่บ้านดิเอมเมอรัล การ์เด้น 1 ตำบล พิมลราช อำเภอ บางบัวทอง นนทบุรี 11110 2 0 0 0
2016 The study of genetic diversity of native or indigenous domestic animals in Thailand ผู้ร่วมวิจัย Gifu University fund 0 1 0 0
2015 การศึกษาผลของ Quaternary Benzophenanthridine and Protopine Alkaloids ต่อการสร้างสารไซโตไคน์ของลิมโฟไซท์ที่จำเพาะต่อเชื้อพีอาร์อาร์เอสไวรัสในลูกสุกรหย่านม ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ไฟโตไบโอติก (ประเทศไทย) จำกัด 0 1 0 0
2014 Human-Chicken multi-relationships research project ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 1 0 0
2012 การพัฒนาลายพิมพ์ดีเอ็นเอของวัวลานโดยวิธีการทางอนูพันธุศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์โคพื้นเมืองเพชรบุรี และจังหวัดใกล้เคียง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0