โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 8 Project 2 3 0 0
2023 ระบบตรวจสอบสิ่งแวดล้อมสำหรับเมืองอัจฉริยะ หัวหน้าโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา 0 0 0 0
2023 ระบบ Aquaponic ควบคุมระยะไกลในการเพาะเลี้ยงปลานิล ผู้ร่วมวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตศรีราชา 0 0 0 0
2017 ระบบคัดแยกพัสดุ หัวหน้าโครงการ ทุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา และบริษัทภายนอก 0 0 0 0
2016 ระบบ IoT หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 1 0 0
2015 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของ IEEE 802.11 PSM หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2015 การออกแบบโปรโตคอล IEEE 802.11 แบบไหม่ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2014 การออกแบบและการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของวิธีการควบคุมการเข้าถึงโดยใช้ IEEE 802.11r หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2014 โปรแกรมการจำลองการประหยัดพลังงานขแง IEEE 802.11 สำหรัับ NS-3 หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 2 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 0 3 0 0
2019 การวัด และวิเคราะห์ การแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของอุปกรณ์ระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมที่ติดตั้งบนเรือหลวงกองทัพเรือ หัวหน้าโครงการ บริษัท วิศวกรรมเครือข่ายและโอเพนซอร์ซ จำกัด 0 0 0 0
2018 ศึกษาและพัฒนาระบบควบคุมกระบวนการปรับปรุงคุณภาพสารเคมีที่ใช้แล้วแบบอัตโนมัติด้วยการประยุกต์ใช้ระบบ IoT (Internet of Things หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 1 0 0
2018 ต้นแบบหุ่นยนต์สำหรับการตรวจหาตำแหน่งรั่วในท่อน้ำใต้พื้นดิน หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 2 0 0
2018 การวัด และวิเคราะห์ การแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของอุปกรณ์ระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมที่ติดตั้งบนเรือหลวงกองทัพเรือ เฟสที่ 1 หัวหน้าโครงการ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0