โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 0 0 0 0
2022 เซลล์แสงอาทิตย์เพอรอฟสไกท์ปราศจากวัสดุขนส่งประจุโฮล: กลยุทธ์สำหรับการเพิ่มเสถียรภาพและอายุการใช้งานของเซลล์ (ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง เริ่มปี 2565) หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2022 เซลล์แสงอาทิตย์เพอรอฟสไกท์ปราศจากวัสดุขนส่งประจุโฮล: กลยุทธ์สำหรับการเพิ่มเสถียรภาพและอายุการใช้งานของเซลล์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 การปรับเปลี่ยนพื้นผิวบนชั้นขั้วไฟฟ้าเลือกประจุโฮลประยุกต์สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์เพอรอฟสไกท์ด้วยกระบวนการพลาสมาคลื่นความถี่วิทยุ: ตรวจสอบด้วยเทคนิคเซอเฟสโฟโทโวลเทจสเปคโตรสโคปี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 6 Project 8 1 0 0
2020 การศึกษาและพัฒนาเสถียรภาพเชิงโครงสร้างของวัสดุและเซลล์แสงอาทิตย์เพอรอฟสไกท์ไอออนบวกสามชนิดร่วมกับการใช้ฮาไลด์ผสม หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 2 0 0 0
2019 การปรับเปลี่ยนโครงสร้างของเซลล์แสงอาทิตย์เพอรอฟสไกท์จาก 3 มิติ เป็น 2 มิติ : การเข้าใจเชิงลึกถึงประสิทธิภาพและเสถียรภาพของเซลล์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 2 0 0 0
2019 การปรับเปลี่ยนพื้นผิวบนชั้นขั้วไฟฟ้าเลือกประจุโฮลประยุกต์สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์เพอรอฟสไกท์ด้วยกระบวนการพลาสมาคลื่นความถี่วิทยุ: ตรวจสอบด้วยเทคนิคเซอเฟสโฟโทโวลเทจสเปคโตรสโคปี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2016 ผลของการเจือเฮไลด์ต่อสมบัติเชิงแสง เชิงโครงสร้าง และลักษณะพื้นผิวของฟิล์มบางอินทรีย์-อนินทรีย์เพอรอฟสไกท์สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ยุคใหม่ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2015 การเตรียมและการศึกษาคุณลักษณะเฉพาะของฟิล์มบางเพอรอฟสไกท์ชนิดอินทรีย์-อนินทรีย์โดยวิธีไอออนเลเยอร์แก๊สรีแอคชั่น หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2015 การสังเคราะห์และการศึกษาคุณลักษณะของวัสดุสารกึ่งตัวนำสำหรับเซลล์แสงอาทิตย์รุ่นใหม่ ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้มหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 7 0 1 0
2018 การออกแบบเซลล์แสงอาทิตย์เพอรอฟสไกท์ชนิดใหม่ด้วยการปรับเปลี่ยนรอยต่อและพื้นผิว ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2 0 0 0
2017 เมทิลแอมโมเนียมเลดไอโอไดด์ไฮบริดเพอรอฟสไกท์เตรียมโดยเทคนิคไอออนเลเยอร์แก๊สรีแอคชัน : บทบาทของตัวทำละลายต่อการเพิ่มขนาดของเกรนและประสิทธิภาพของเซลล์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 0 0 0
2016 เมทิลแอมโมเนียมเลดไอโอไดต์ไฮบริดเพอรอฟสไกท์เตรียมโดยเทคนิคไอออนเลเยอร์แก๊สรีแอคซัน : บทบาทของตัวทำละลายต่อการเพิ่มขนาดของเกรนและประสิทธิภาพของเซลล์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 1 0 0 0
2016 การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์รุ่นใหม่: จากเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดดายเซนซิไทส์สู่เซลล์แสงอาทิตย์เพอรอฟสไกท์ ผู้ร่วมวิจัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2 0 1 0
2015 การนำแบตเตอรี่รถยนต์ที่ใช้แล้วประยุกต์เป็นวัสดุคุณสมบัติพิเศษสำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ประสิทธิภาพสูง ผู้ร่วมวิจัย มหาวิทยาลัยเแห่งชาติ (National research university) 1 0 0 0