โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2017 สภาพแวดล้อมบรรพกาลบริเวณทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 0 0 0 0
2018 เส้นทางศึกษาธรณีวิทยาด้านความหลากหลากของสิ่งมีชีวิตยุคเพอร์เมียนและตะกอนถ้ำ บริเวณเขาเอราวัณ จังหวัดลพบุรี หัวหน้าโครงการ เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
2016 เส้นทางศึกษาธรณีวิทยาด้านความหลากหลากของสิ่งมีชีวิตยุคเพอร์เมียนและตะกอนถ้ำ บริเวณเขาเอราวัณ จังหวัดลพบุรี หัวหน้าโครงการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 0 0 0 0
2018 เส้นทางศึกษาธรณีวิทยาตะกอนถ้ำและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตยุคเพอร์เมียนบริเวณเขาเอราวัณ จังหวัดลพบุรี หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
2018 การศึกษาและพัฒนาถ่านกัมมันต์ (activated carbon) และวัสดุอินทรีย์ (organic materials) และวัสดุอนินทรีย์ (inorganic materials) เพื่อเป็นวัสดุเคลือบผิว (coating materials) ผู้ร่วมวิจัย กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม 0 0 0 0
2015 โครงการศึกษาธรณีสัณฐาน และภูมิอากาศ (โครงการวิจัยย่อย) ภายใต้ชุดโครงการวิจัย ความหลากหลายทางชีวภาพ ธรณีสัณฐาน และภูมิอากาศพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า ภายใต้แผนงานวิจัยโครงการแผนแม่บทเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่สีเขียวคุ้งบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (ปตท.สผ.) 0 0 0 0