Person Image

Administration

Education

  • Ph.D.(Political Science), Claremont Graduate University, U.S.A.
  • M.A. (International Studies) , Claremont Graduate University , U.S.A.
  • ร.บ. (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย

โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 11 Project 3 1 0 0
2019 การลงทุนโดยตรงของจีนในอาเซียน กรณีอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ในไทย หัวหน้าโครงการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
2018 บทบาทภาครัฐของสิงคโปร์ต่อการพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
2017 ข้อจำกัดของทฤษฎีความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ กรณีการส่งเสริมเกษตรกรรมในเมืองของสิงคโปร์ หัวหน้าโครงการ โครงการสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อการตีพิมพ์และเผยแพร่ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
2016 สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เครื่องมือทางการค้าที่ส่งเสริมทุนทางวัฒนธรรมของชุมชน กรณีศึกษาผ้าคูบัว ราชบุรี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนการวิจัยพื้นที่ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 0 0 0 0
2015 การเปิดเสรีสินค้าอาหารเพื่อความมั่นคงทางอาหารของสิงคโปร์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2015 ความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: กรณีศึกษาการจัดการบ่อขยะแพรกษา ขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2014 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล บริเวณชุมชนชายฝั่งทะเล ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2014 ผลกระทบจากมาตรการการตรวจสอบย้อนกลับต่อการส่งออกไก่สดแช่แข็งไทยไปสหภาพยุโรป หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2013 ความรู้ความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติเพื่อขอรับการอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนไม่เกิน 60 คน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ราชบุรี เขต 1 หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2012 ความเชื่อมั่นในการลงทุนชาวญี่ปุ่นในประเทศไทยหลังวิกฤติอุทกภัย พ.ศ. 2554: กรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ นิคมอุตสาหกรรมนวนคร หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2012 ผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศไทยจากการหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย: กรณีผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายชาวเกาหลีเหนือโดยผ่านเส้นทาง R3A ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 1 0 0
2016 ความมั่นคงทางพลังงานของอาเซียน : บทวิเคราะห์นโยบายพลังงานหมุนเวียนของมาเลเซียและอินโดนีเซีย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 1 0 0