Person Image

  Education

  • วิทยาศาสตรบัณฑิต , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2547
  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต , มหาวิทยาลัยนเรศวร , ไทย, 2549
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต, มหาวิทยาลัยนเรศวร , ไทย, 2552
  • บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 2 1 0 0
  2018 ภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยว:ชุมชนบ้านางอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 1 0 0 0
  2018 การศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการฝึกอบรมนักสื่อความหมายเพื่อการท่องเที่ยวในเขตอำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
  2016 การศึกษาบุคลิกภาพมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาภาพลักษณ์องค์การ กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร หัวหน้าโครงการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 0 0 0 0
  2015 กลยุทธ์การปรับตัวขององค์การและผลการดำเนินงาน กรณีศึกษา: ธุรกิจผลิตดอกไม้ส่งออกในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2014 อิทธิพลภาพลักษณ์ของประเทศแหล่งกำเนิดที่มีต่อการประเมินผลิตภัณฑ์และความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค: การทบทวนวรรณกรรม หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0