Person Image

  Education

  • Ph.D.(Industrial and Systems Engineering ) , University of Wisconsin-Madison, สหรัฐอเมริกา, 2553
  • M.S. (Industrial and Systems Engineering), University of Wisconsin-Madison, สหรัฐอเมริกา, 2550
  • B.S. (Industrial and Systems Engineering), University of Wisconsin-Madison, สหรัฐอเมริกา, 2548

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 1 0 0
  2020 การพัฒนาธุรกิจยางล้อรถบรรทุก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 1 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2020 การประมาณการความสูญเสีย ต้นทุน และค่าใช้จ่ายของ กฟผ. ด้วยวิธี Data Analytics หัวหน้าโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 11 Project 3 7 0 0
  2017 การคัดกรองความพร้อมผลงานวิจัยจากฐานข้อมูลการวิจัยที่มีการเชื่อมโยงกับสารสนเทศของประเทศ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 1 0 0
  2017 การจำลองสถานการณ์และหาค่าที่ดีที่สุดของไลน์ออโต้สแต็กเกอร์ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด 0 0 0 0
  2016 การเปรียบเทียบโครงสร้างต้นทุนของการแปรรูปยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ ระดับวิสาหกิจชุมชน หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 1 0 0
  2016 โครงการการพัฒนาแบบจำลองเพื่อหาพื้นที่และสภาพอากาศที่เหมาะสมกับการปลูกมันสำปะหลังพันธุ์ต่างๆ และการเปรียบเทียบผลผลิตของมันสำปะหลังแต่ละพันธุ์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 1 0 0
  2016 การวิเคราะห์การตัดสินใจเชิงนโยบายในการสนับสนุนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราอย่างมีศักยภาพของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 2 0 0
  2016 โครงการเพิ่มมูลค่ายางและผลิตภัณฑ์ยาง กิจกรรมพัฒนาอุตสาหกรรมยาง ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 1 0 0 0
  2015 โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเพิ่มมูลค่ายางและผลิตภัณฑ์ยาง กิจกรรมพัฒนาอุตสาหกรรมยาง ผู้ร่วมวิจัย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 1 0 0 0
  2015 การประเมินผลการวิจัยด้านข้าว มันสำปะหลัง และยางพารา ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1 0 0 0
  2015 การประเมินผลการวิจัยด้านข้าว ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 2 0 0
  2015 การประเมินผลการวิจัยด้านมันสำปะหลัง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2015 การประเมินผลการวิจัยด้านยางพารา ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0