Person Image

  Education

  • วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (พืชสวน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2553
  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548
  • วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2544

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 2 3 0 0
  2020 การแก้ปัญหาการไม่ติดผลของมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ในจังหวัดราชบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 การเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตและการตลาดของมะม่วง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 การแก้ปัญหาการไม่ติดผลของมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ในจังหวัดราชบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 กิจกรรมศูนย์กระจายพืชพันธุ์ดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2016 การศึกษาการติดเมล็ดของกล้วยน้ำว้า หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 2 0 0
  2014 การควบคุมการเกิดสารสีน้ำตาลของเนื้อเยื่อกล้วยในสภาพปลอดเชื้อ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 2 1 0 0
  2019 การผลิตกล้วยหอมทองอินทรีย์ด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะในบริเวณใกล้แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง หัวหน้าโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 0 0 0 0
  2019 โรคเหี่ยวของกล้วย: โรคพืชอุบัติใหม่ในประเทศไทยและการจัดการแบบบูรณาการ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2017 ผลของไมคอร์ไรซาร่วมกับผลิตภัณฑ์ปุ๋ยชีวภาพต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้ากล้วยน้้าว้าพันธุ์ปากช่อง 50 ในแปลงปลูก หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2015 การสร้างลายพิมพ์ดีเอ็นเอและการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยเพื่อการพัฒนาทางเศณษฐกิจ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2014 การสร้างลายพิมพ์ดีเอ็นเอกล้วยเศรษฐกิจ และการอนุรักษ์พันธุ์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2013 การศึกษาความหลากหลายพันธุ์พืชและสัตว์ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2 1 0 0