Person Image

  Education

  • Master of Bioresource Engineering, University of Tsukuba, JAPAN
  • M.Eng. (Agricultural Systems and Engineering), Asian Institute of Technology, ไทย
  • B.Eng. (Agricultural Engineering), Kasetsart University, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 1 1 0 0
  2020 เครื่องจักรกลและเทคโนโลยีเพื่อบรรเทาปัญหาการเผาใบอ้อยและเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2020 การออกแบบและพัฒนาเครื่องโรยปุ๋ยอินทรีย์ใบอ้อยพร้อมพรวนกลบ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาและทดสอบเครื่องวัดความพรุนที่ทำงานด้วยหลักการเปรียบเทียบอัตราการลดลงของความดัน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2014 การพัฒนาการใช้เลเซอร์วัดระยะสำหรับการควบคุมรถอัตโนมัติในพื้นที่เกษตรกรรม หัวหน้าโครงการ ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเครื่องจักรกลการเกษตรและอาหาร 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 1 1 0 0
  2018 ระบบควบคุมยานพาหนะบรรทุกติดตามรถตัดอ้อย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2016 การพัฒนาระบบช่วยตัดสินใจในการนำทางรถแทรกเตอร์การเกษตร โดยใช้เทคโนโลยีเลเซอร์ระบุตำแหน่ง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0
  2016 การติดตามงานและการวิเคราะห์สังเคราะห์งานวิจัยกลุ่มโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ประจำปีงบประมาณ 2559 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2015 การติดตามงานและการวิเคราะห์สังเคราะห์งานวิจัยกลุ่มโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ประจำปีงบประมาณ 2558 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2015 วิจัยและพัฒนาชุดอุปกรณ์กำจัดวัชพืชในนาข้าวแบบต่อพ่วงกับรถแทรกเตอร์ล้อเหล็กแคบ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 1 0 0 0
  2014 การศึกษาการฉุดลากของรถแทรกเตอร์ ผู้ร่วมวิจัย บริษัทรวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด 0 0 0 0