Person Image

  Education

  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ไทย, 2551
  • วิทยศาสตรบัณฑิต, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ไทย, 2545

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 7 Project 5 1 1 0
  2023 นวัตกรรมถังเพาะเลี้ยงสาหร่าย หัวหน้าโครงการ กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
  2019 ระยะเวลาการให้แสง LED ต่ออัตราการเจริญเติบโตของสาหร่ายคลอเรลลา(Chlorella vulgalis)ในระบบถังเลี้ยง หัวหน้าโครงการ กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 1 0 1 0
  2018 ผลของน้ำเม่าต่อการต้านทานเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในปลานิล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
  2018 การเสริมสร้างขีดความสามารถการผลิตและเพิ่มมูลค่าพืชตระกูลเม่าเพื่อความยั่งยืนของการเกษตรเชิงพื้นที่ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2016 ผลของการใช้น้ำกากเม่าในการป้องกันเชื้อสเตรปโตคอคคัสที่แยกได้จากปลานิลในห้องปฏิบัติการ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
  2015 การศึกษารูปแบบการให้อาหารที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนการเลี้ยงปลานิลในพื้นที่อุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ หัวหน้าโครงการ สำนักวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0
  2014 ชีววิทยาการสืบพันธุ์และการแสดงออกของยีนไวเทคโลจีนินในปลานาง (Micronema bleekeri) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาชุดทดสอบตรวจหาเชื้อสแตปฟิโลคอคคัสออเรียส ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 0 0 0 0