Person Image

  Education

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (โภชนศาสตร์) , มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2550
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2543
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) , สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ไทย, 2540

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 1 1 0 0
  2021 การพัฒนาขนมและอาหารว่างไทยโปรตีนต่ำสำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง (ก่อนล้างไต) ระยะที่ 3-5 ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 อาหารจากป่าชุมชนสำหรับผู้สูงอายุ: การศึกษาวัฒนธรรมการบริโภคและคุณค่าทางโภชนาการ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 1 4 0 0
  2020 การประเมินความไม่มั่นคงทางอาหารและภาวะโภชนาการของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ปรึกษาโครงการ กองทุนคณะเกษตร 0 1 0 0
  2016 คุณลักษณะทางเคมี กายภาพและทางประสาทสัมผัสของอาหารพร้อมบริโภคจากกล้วยและความคงตัวระหว่างการเก็บรักษา ผู้ร่วมวิจัย คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 1 0 0
  2015 คุณลักษณะและคุณภาพทางโภชนาการของหมูส้มที่มีการเติม กลูโคโนเดลต้าแลกโตน ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 1 1 0 0
  2015 การประเมินศักยภาพและความเป็นไปได้สำหรับการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อความยั่งยืนทางด้านอาหารและโภชนาการ: กรณีศึกษาสถานีวิจัยดอยปุยและสถานีวิจัยปากช่อง ผู้ร่วมวิจัย ทุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทกลุ่มวิจัยและวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2558 ภายใต้กรอบของโครงสร้างการเสริมสร้างความโดดเด่นและความยั่งยืนของกลุ่มวิจัยและวิชาการ คณะเกษตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 0 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 10 Project 5 3 0 0
  2017 การพัฒนาซอสเข้มข้นเพื่อสุขภาพสำหรับการผลิตอาหารไทยมื้อกลางวัน หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2017 การศึกษาศักยภาพการกระตุ้นภูมิคุ้มกันจากเห็ดพื้นบ้านไทยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเห็ดสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 3 0 0 0
  2016 โครงการพัฒนารูปแบบร้านอาหารสุขภาพ (ลดหวานมันเค็ม เพิ่มผักผลไม้) ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 1 0 0 0
  2016 การพัฒนาตำรับอาหารไทยมื้อกลางวันเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการสำหรับเด็กวัยเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1 0 0 0
  2016 การจัดการการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากทานตะวันเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ชุมชนเป้าหมาย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2016 ศักยภำพในกำรผลิตทำนตะวันเป็นพืชหมุนเวียนในนำข้ำวและกำรใช้ประโยชน์ อย่ำงครบวงจรเพื่อเพิ่มมูลค่ำ/ผลของระดับ plant sterol ในสูตรอาหารต่อคุณภาพของน้ำนมแพะในฟาร์มเกษตรกร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2015 การเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวไร่ภายใต้การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์/ โครงการวิจัยการศึกษาคุณค่าทางโภชนะของข้าวไร่สายพันธุ์ที่รวบรวบได้ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ร่วมวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 0 1 0 0
  2015 ศักยภาพการผลิตน้ำมันทานตะวันในพื้นที่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์/โครงการวิจัยการศึกษาการผลิตน้ำมันทานตะวันเพื่อการบริโภคสำหรับชุมชน ผู้ร่วมวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 0 1 0 0
  2015 ศักยภาพการผลิตน้ำมันทานตะวันในพื้นที่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์/ โครงการวิจัยการใช้ประโยชน์จากผลพลอยได้ในกระบวนการผลิตน้ำมันทานตะวัน ผู้ร่วมวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 0 0 0 0
  2014 ชุดโครงการวิจัย เรื่อง "ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะการมีหางของเมล็ดข้าวกับลักษณะบางประการของคุณภาพแป้งและความหลากหลายของเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์บางกลุ่มในเมล็ดข้าวไร่เพื่อการพิจารณาลักษณะในการคัดพันธ์ุเมล็ดข้าวไร่ของเกษตรกรโครงการวิจัยที่ 2 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะการมีหางของเมล็ดข้าวไร่และลักษณะบางประการของคุณภาพแป้ง หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 1 0 0