Person Image

  Education

  • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว), มหาวิทยาลัยนเรศวร, ไทย, 2551
  • ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน, ไทย, 2548
  • ศิลปศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมบริการ), มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน, ไทย, 2546
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย, 2560
  • กำลังศึกษาต่อหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว), -, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 8 Project 1 1 0 0
  2021 การเสริมสร้างความเข้มแข็งวิสาหกิจชุมชนเมืองเพ็ชร์ ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2021 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยชุมชนมีส่วนร่วม ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2020 เจตนารมณ์ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ในการเลือกศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2020 การเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 0 0 0 0
  2020 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน เพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ผู้ร่วมวิจัย กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาเขตกำแพงแสน 0 0 0 0
  2018 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศจังหวัดสมุทรสงคราม กรณีศึกษา ตลาดน้ำอัมพวา หัวหน้าโครงการ โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา 0 0 0 0
  2018 แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา ตลาดน้ำทุ่งบัวแดง ณ บางเลน จังหวัดนครปฐม หัวหน้าโครงการ โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา 1 0 0 0
  2015 การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าโครงการ โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา 0 0 0 0