โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 4 5 0 0
2018 การดูแลสุขภาพกลุ่มนกเค้า: โลหิตวิทยา และการศึกษาทางชีวโมเลกุลของ ปรสิตในเลือด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2017 การดูแลสุขภาพนกล่าเหยื่อ: โลหิตวิทยา และการศึกษาทางชีวโมเลกุลของ ปรสิตในเลือด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 5 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0