โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 1 0 0 0
2018 ภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยว:ชุมชนบ้านางอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 1 0 0 0
2018 การศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการฝึกอบรมนักสื่อความหมายเพื่อการท่องเที่ยวในเขตอำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0