Person Image

Administration

Education

  • ปร.ด.(วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2558
  • วศ.ม.(วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2548
  • วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2545

โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2020 การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการเตรียมน้ำสับปะรดสำหรับการผลิตไวน์ ผู้ร่วมวิจัย เงินสนับสนุนการวิจัยแบบบูรณาการ คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 10 Project 6 9 0 0
2019 การปรับปรุงผังโรงงานโดยการใช้แบบจําลองสถานการณ์: กรณีศึกษาโรงงานประเภทอาหารซาลาเปาติ่มซำ ผู้ร่วมวิจัย เงินสนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ คณะวิศวกรรมศาาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 0 0 0 0
2017 การศึกษาเทคนิคการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดสำหรับปัญหาการจัดสมดุลสายการผลิต หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 3 1 0 0
2017 การศึกษาอัลกอริทึมสำหรับปัญหาการออกแบบผังโรงงานพลวัต หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2017 การพัฒนาเครื่องมือช่วยตัดสินใจสำหรับการจัดตารางการผลิตในระบบการผลิตที่มีเครื่องจักรขนาน หัวหน้าโครงการ เงินสนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 1 0 0 0
2017 การศึกษาความเป็นไปได้สำหรับธุรกิจฟาร์มปลานิลในเขตพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2017 การศึกษาศักยภาพด้านการจราจรเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมท่าเรือ ผู้ร่วมวิจัย โครงการสนับสนุนงานวิจัยด้านวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล 0 0 0 0
2016 การศึกษาเทคนิคการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการแก้ปัญหาการวางแผนและควบคุมการผลิต หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 3 0 0
2016 การศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินกิจการลานจัดเก็บตู้สินค้า ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2016 การศึกษาศักยภาพด้านการจราจรเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมท่าเรือ- ผู้ร่วมวิจัย โครงการสนับสนุนงานวิจัยทางด้านวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล 0 2 0 0
2016 การศึกษาความเป็นไปได้ของห้องปฎิบัติการสอบเทียบในภาคตะวันออกของไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 0 8 0 0
2018 โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์พลังงานในการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารทางน้ำในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 0 0 0 0
2017 การศึกษาโอกาสทางธุรกิจในการส่งเสริมการเชื่อมโยงการขนส่งตู้สินค้าระหว่างพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) ผู้ร่วมวิจัย การท่าเรือแห่งประเทศไทย 0 1 0 0
2017 โครงการพัฒนาแบบจำลองสถานการณ์ขั้นสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของท่าเรือกรุงเทพ (กองท่าบริการตู้สินค้า 1 และ 2) ผู้ร่วมวิจัย การท่าเรือแห่งประเทศไทย 0 0 0 0
2016 การประเมินศักยภาพผู้ประกอบการ SME ภายใต้ SKP เพื่อเข้าสู่ Global Value Chain หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 0 7 0 0

แสดงความคิดเห็น

(0)