Person Image

  Education

  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย, 2549
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการคณนา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2554

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 28 Project 23 12 0 0
  2019 ส่งเสริมการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมผ่านการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมตาม GLOBE Protocol และการทำงานวิจัย ผู้ร่วมวิจัย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) องค์การมหาชน 0 0 0 0
  2019 ความสัมพันธ์ของสมบัติดินทางฟิสิกส์และความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารเสริมของดินปลูกมันสำปะหลัง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
  2018 โครงการสำรวจและรวบรวมข้อมูลเพื่อการศึกษาธาตุอาหารเสริมในดินปลูกมันสำประหลังในจังหวัดนครราชสีมา ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
  2018 การใช้ประโยชน์จากเปลือกปูบดเพื่อปลูกข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ผู้ร่วมวิจัย ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินอุดมเกษตรภัณฑ์ 2 0 0 0
  2018 การใช้ประโยชน์วัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิตน้ำมะพร้าวเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ฮาร์มเลส ฮาร์เวสท์ (ไทยแลนด์) จำกัด 0 0 0 0
  2018 การพัฒนางานวิจัยวิทยาศาสตร์ โดยใช้วิธีการตรวจวัดตาม GLOBE Protocol ผู้ร่วมวิจัย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 0 0 0 0
  2018 การใช้ประโยชน์ผลพลอยได้จากภาคอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุและคุณภาพ สำหรับการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิดอัดเม็ดตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย บริษัท พี. ที. ยอดปุ๋ยไทย จำกัด 1 0 0 0
  2018 การใช้ประโยชน์ผลพลอยได้จากการเกษตรเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ว.ธนทรัพย์ จำกัด 0 0 0 0
  2018 การใช้ประโยชน์ผลพลอยได้จากเครื่องกำจัดเศษขยะเพื่อผลิตวัสดุปลูก และปุ๋ยอินทรีย์ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมวิชาการเกษตรสำหรับพืชอายุสั้น ผู้ร่วมวิจัย บริษัท โอ๊คลิน อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด 3 3 0 0
  2018 การพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมวิชาการเกษตรจากผลพลอยได้ของเครื่องกำจัดเศษขยะสำหรับไม้ผล ผู้ร่วมวิจัย บริษัท โอ๊คลิน อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด 0 0 0 0
  2017 การทดสอบประสิทธิภาพนิวทริแพลนท์ซอยล์พลัสต่อการเจริญเติบโตของพืช ประชากรจุลินทรีย์ดิน และสมบัติของดิน ผู้ร่วมวิจัย บ.แอมเวย์ ประเทศไทย จำกัด 0 0 0 0
  2017 การตรวจติดตามคุณภาพดินและประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยอินทรีย์สำหรับไม้โตเร็วและพืชเศรษฐกิจจากศูนย์ปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 7 4 0 0
  2017 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ตรวจวัดสิ่งแวดล้อมตามวิธีของ GLOBE Protocol และสร้างงานวิจัยวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา ในรูปแบบ STEM EDUCATION ผู้ร่วมวิจัย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0
  2017 การพัฒนางานวิจัยวิทยาศาสตร์ทางดินระหว่างนักวิทยาศาสตร์ร่วมกับครูและนักเรียน ผู้ร่วมวิจัย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 0 0 0
  2017 ผลของการจัดการธาตุอาหารหลักและจุลธาตุสำหรับเพิ่มผลผลิตและการควบคุมโรคในพริกไทย ผู้ร่วมวิจัย บริษัท กรีนแคล (ประเทศไทย) จำกัด 1 0 0 0
  2017 การจัดการของเสียในอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าชีวมวล อุตสาหกรรมการผลิตเอทานอล และอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ กรณีศึกษาการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ร่วมจากเถ้าลอยชีวมวล มันเอทานอล และตะกอนส่วนเกินจากระบบน้ำเสียชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ดี. เอ. รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด 4 3 0 0
  2017 การจัดการของเสียในอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าชีวมวล อุตสาหกรรมการผลิตเอทานอล และอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ กรณีศึกษาการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ร่วมจากเถ้าลอยชีวมวล มันเอทานอล และตะกอนส่วนเกินจากระบบน้ำเสียชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ดี. เอ. รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด 0 0 0 0
  2017 การทดสอบประสิทธิภาพนิวทริแพลนท์ซอยล์พลัสต่อการเจริญเติบโตของพืช ประชากรจุลินทรีย์ดิน และสมบัติของดิน ผู้ร่วมวิจัย บริษัทแอมเวย์ ประเทศไทย จำกัด 0 0 0 0
  2016 การใช้ประโยชน์จากก้อนเห็ดเก่าเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย บริษัท แฟนซีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 1 0 0 0
  2016 โครงการ พัฒนางานวิจัยวิทยาศาสตร์ทางดินระหว่างนักวิทยาศาสตร์ร่วมกับครูและนักเรียน ปี2559 ผู้ร่วมวิจัย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0
  2016 ผลการใช้ปุ๋ยแอมโมเนียมชนิดต่างๆ ต่อการเจริญเติบโตและองค์ประกอบผลผลิตของอ้อย ผู้ร่วมวิจัย บริษัท พาริชเฟอทิไลเซอร์ จำกัด 0 0 0 0
  2016 การจัดการธาตุอาหารสำหรับเพิ่มผลผลิตของข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท กรีนแคล (ประเทศไทย) จำกัด 0 0 0 0
  2016 การใช้สาร “ยูโอนิกซ์-UONYX”, “ฟรีโก้-FREEGO” และ “โค้ทดี้-COATDY” เพื่อลดการสูญเสียธาตุอาหารพืชในระดับแปลงทดลองและห้องปฏิบัติการ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 0 0 0 0
  2016 การพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์โดยใช้วัสดุเหลือใช้จาก อุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ อุตสาหกรรมการผลิตเอทานอล และอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าชีวมวลสำหรับพืชเศรษฐกิจในสภาพแปลง ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ดี.เอ. รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด 1 1 0 0
  2016 การใช้ประโยชน์ขยะสดจากบริษัท ดอนเมืองพัฒนา จำกัด เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลวและวัสดุปลูก ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ดอนเมืองพัฒนา จำกัด 0 0 0 0
  2015 พัฒนางานวิจัยวิทยาศาสตร์ทางดินระหว่างนักวิทยาศาสตร์ร่วมกับครูและนักเรียน ผู้ร่วมวิจัย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 1 0 0 0
  2015 การใช้ประโยชน์จากกากตะกอนเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตามมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2014 การพัฒนางานวิจัยวิทยาศาสตร์ทางดินระหว่างนักวิทยาศาสตร์ร่วมกับครูและนักเรียน ผู้ร่วมวิจัย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 1 1 0 0