Person Image

  Education

  • วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลับเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา, ไทย, 2555

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 0 0 0 0
  2019 การดำเนินงานร่วมจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์ ภายใต้การสนับสนุนของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ผู้ร่วมวิจัย สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย 0 0 0 0
  2019 การพัฒนายกระดับสถานประกอบการเพื่อเข้าระบบมาตรฐาน ISO9001:2015 และมาตรฐานสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ ผู้ร่วมวิจัย สมาคมการค้าผู้ประกอบการผลิตเครื่องจักรชิ้นส่วนโลหะและอุตสากรรมสนับสนุนไทย 0 0 0 0
  2015 โครงการจัดทำดัชนีคุณภาพภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) 0 0 0 0