โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 0 0 0 0
2020 โครงการพัฒนาแบบจำลองเพื่อช่วยการตัดสินใจเลือกระดับอุณหภูมิ แสง และความเข้มข้นของ CO2 ที่เหมาะสมในการผลิตพืชในโรงงานผลิตพืช หัวหน้าโครงการย่อย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
2019 ผลกระทบของการกรีดยางต่อความแปรปรวนของคาร์บอนไอโซโทปในน้ำยางและใบยางพารา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 ผลกระทบของการกรีดยางต่อความแปรปรวนของคาร์บอนไอโซโทปในน้ำยางและใบยางพารา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2020 การจัดการสมดุลของใบและผลอย่างแม่นยำเพื่อการผลิตทุเรียนคุณภาพสูง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0