Person Image

  Education

  • วท.ด. (พืชไร่) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2555
  • วท.ม (พืชไร่) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2547
  • วท.บ. (พืชไร่) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2544

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 1 0 0 0
  2020 โครงการพัฒนาแบบจำลองเพื่อช่วยการตัดสินใจเลือกระดับอุณหภูมิ แสง และความเข้มข้นของ CO2 ที่เหมาะสมในการผลิตพืชในโรงงานผลิตพืช ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
  2018 (ยกเลิก) การศึกษาคาร์บอนไอโซโทปในแต่ละส่วนของน้ำยาง ผู้ประสานงาน ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 การศึกษาสมดุลคาร์บอนและความต้องการใช้น้ำของยางพารา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 0 0 0 0
  2020 การบูรณาการองค์ความรู้ด้านการสำรวจระยะไกลและ Eddy Covariance เพื่อพัฒนานวัตกรรมสำหรับใช้ในการตรวจติดตามการใช้น้ำ และความเครียดของข้าวที่เกิดจากปัจจัยแวดล้อมในระดับแปลงปลูก หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2020 การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจจัดการดอกและการผสมเกสรทุเรียด้วยฐานข้อมูลเพื่อการผลิตทุเรียนคุณภาพแม่นยำ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2019 การศึกษาคาร์บอนไอโซโทปในแต่ละส่วนของน้ำยาง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 การศึกษาสมดุลคาร์บอนและความต้องการใช้น้ำของยางพารา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0