Person Image

Administration

Education

  • วศ.ด. (วิศวกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2556
  • วศ.ม. (วิศวกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2549
  • วท.บ. (เกษตรกลวิธาน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2545

โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 8 Project 0 2 0 0
2020 การศึกษาและพัฒนาเครื่องขัดเยื่อหุ้มเมล็ดและทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์มะละกอ ผู้ร่วมวิจัย ทุนสนับสนุนการวิจัย วิทยาเขตกำแพงแสน 0 0 0 0
2020 เครื่องจักรกลและเทคโนโลยีเพื่อบรรเทาปัญหาการเผาใบอ้อยและเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2020 การออกแบบและพัฒนาชุดอุปกรณ์สางและเก็บรวบรวมใบอ้อยติดท้ายรถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 1 0 0
2019 การพัฒนาชุดเครื่องจักรผลิตอ้อยพันธุ์สะอาดเพื่อลดการเกิดโรคใบขาว หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
2019 เครื่องปลูกอ้อยแบบใช้ข้อตาเพื่อการผลิตพันธุ์อ้อยสะอาด หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
2016 การศึกษาการลดความชื้นข้าวเปลือกขั้นต้นขณะเก็บเกี่ยวด้วยรถเกี่ยวนวดข้าว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2015 การศึกษาการตรวจสอบปริมาณเนื้อยางแห้งในยางก้อนถ้วยโดยวิธี VIS/NIR Spectroscopy หัวหน้าโครงการ ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเครื่องจักรกลการเกษตรและอาหาร 0 0 0 0
2015 การออกแบบและพัฒนาเครื่องขัดผิวเมล็ดถั่วเขียวเพื่อการเพาะงอก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มก. ประจำปี 2557 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 1 0 0 0
2016 การพัฒนาไถจานแบบมีชุดปรับแรงฉุดลากสำหรับการปลูกอ้อย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
2016 การวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพเพาะเห็ดแบบยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชมชนฐานราก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0
2016 การพัฒนาระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในโรงเรือนเพาะเห็ด โดยอาศัยเซนเซอร์ตรวจวัดอากาศร่วมกับระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ผู้ร่วมวิจัย โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชมชนฐานราก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1 0 0 0