Person Image

  Education

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(พันธุศาสตร์), ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2555
  • วทบ.(เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง, ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2548

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2024 มลพิษของสารกำจัดศัตรูพืช:ผลของการรับสัมผัสสารกำจัดศัตรูพืชต่อการเกิดโรคอ้วนโดยใช้แมลงหวี่เป็นสิ่งมีชีวิตต้นแบบ ผู้ร่วมวิจัย ทุนสนับสนุนการวิจัย วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 6 2 0 0
  2020 การถ่ายยีนด้วยอะโกรแบคทีเรียมในแคลลัสของกาแฟอาราบิก้าสายพันธุ์คาติมอร์ CIFC 7963 หัวหน้าโครงการ ทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 ประเภททุนส่งเสริมการวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ 0 0 0 0
  2017 การโคลนและวิเคราะห์ยีน chitinase ของกาแฟอาราบิก้าพันธุ์คาติมอร์ CIFC 7963 หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2016 การโคลนและวิเคราะห์การแสดงออกของยีน Flowering locus T (FT) ของมะพร้าว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 0 0 0 0
  2015 การชักนำการเกิด somatic embryo ของกาแฟอาราบิก้าสายพันธุ์คาติมอร์ CIFC 7963 หัวหน้าโครงการ ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี (ศสวท.) 3 0 0 0
  2015 หน่วยวิจัยพันธุศาสตร์และการประยุกต์ ผู้ร่วมวิจัย โครงการจัดตั้งหน่วยวิจัยประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 3 2 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0