Person Image

Administration

Education

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(พันธุศาสตร์), ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2555
  • วทบ.(เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง, ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2548

โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2020 การถ่ายยีนด้วยอะโกรแบคทีเรียมในแคลลัสของกาแฟอาราบิก้าสายพันธุ์คาติมอร์ CIFC 7963 หัวหน้าโครงการ ทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 ประเภททุนส่งเสริมการวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 6 2 0 0
2017 การโคลนและวิเคราะห์ยีน chitinase ของกาแฟอาราบิก้าพันธุ์คาติมอร์ CIFC 7963 หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2016 การโคลนและวิเคราะห์การแสดงออกของยีน Flowering locus T (FT) ของมะพร้าว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 0 0 0 0
2015 การชักนำการเกิด somatic embryo ของกาแฟอาราบิก้าสายพันธุ์คาติมอร์ CIFC 7963 หัวหน้าโครงการ ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี (ศสวท.) 3 0 0 0
2015 หน่วยวิจัยพันธุศาสตร์และการประยุกต์ ผู้ร่วมวิจัย โครงการจัดตั้งหน่วยวิจัยประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 3 2 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0