Person Image

  Education

  • วท.ม. (ทคโนโลยีการอาหาร), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2553
  • วท.บ. (ทคโนโลยีการอาหาร), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2551

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 16 Project 2 5 1 0
  2022 แนวทางใหม่ในการลดความเสี่ยงจากการได้รับสัมผัสสารไนไทรต์และสารก่อมะเร็งไนโตรซามีนจากการบริโภคผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูปของคนไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2022 การพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูปด้วยวิธีการให้ความร้อนแบบโอห์มมิก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2021 การพัฒนาน้ำมันถั่วดาวอินคาผงด้วยระบบอิมัลชันร่วมกับการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2021 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อเทียมพร้อมปรุงและพร้อมรับประทาน: ผลของกระบวนการให้ความร้อน ความดัน การหมัก และการขึ้นรูปแบบแพตตี้ต่อคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์เนื้อเทียมจากกระบวนการเอกซ์ทรูชัน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ระยะที่ 3 : การขยายกำลังการผลิตของผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวออแกนิคสำหรับเด็กเล็กสู่โรงงานผลิต (กลุ่ม 11) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 0 0 0 0
  2018 ผลของกระบวนการกักเก็บสารเบต้าแคโรทีนต่อคุณสมบัติทางกายภาพ ความคงตัวและการดูดซึมของเบต้าแคโรทีนในผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 ผลของอุณหภูมิในกระบวนการเอกซ์ทรูชันและ เทคนิคในการทำให้พองที่ ส่งผลต่อปริมาณแอนโทไซยานิน และ ลักษณะทางกายภาพของขนมขบเคี้ยว รุ่นที่ 3 จากมันเทศสีม่วงและดอกอัญชัน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2017 การศึกษาและพัฒนากระบวนการผลิตและสูตรน้ำสลัดเพื่อเพิ่มอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ ผู้ร่วมวิจัย Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 0 0 0 0
  2017 การศึกษาพัฒนากระบวนการผลิต ประเมินอายุการเก็บรักษาและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์น้ำพริกปลาร้า (แจ่วบอง) ผู้ร่วมวิจัย Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 0 0 0 0
  2017 การยกระดับการผลิตผลิตภัณฑ์หม่ำเนื้อด้วยกล้าเชื้อบริสุทธิ์ให้มีมาตรฐานและความปลอดภัย ผู้ร่วมวิจัย Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 0 0 1 0
  2017 การพัฒนาผลิตภัณฑ์พุดดิ้งข้าวฮางงอกเพื่อสุขภาพสำหรับเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบของชุมชน ผู้ร่วมวิจัย Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 0 0 0 0
  2016 ผลของใยอาหารชนิดละลายน้ำที่สกัดจากกากข้าวโพดต่อคุณลักษณะทางกายภาพ เคมีและการประเมินทางประสาทสัมผัสในผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นหมู หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 ผลของกระบวนการเอกซ์ทรูชันต่อคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติเชิงหน้าที่ของผงถั่วชนิดต่างๆ ร่วมกับเพคตินในผลิตภัณฑ์ไอศกรีมลดไขมัน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2014 ผลของการใช้สารไคโตซานต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นหมู หัวหน้าโครงการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 0 1 0 0
  2014 ผลของไคโตซานต่อคุณสมบัติด้านกายภาพและเคมีและการยืดอายุการเก็บรักษาลูกชิ้นหมู หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2013 การพัฒนาบุคลากรและกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมอาหารไทยฮาลาลเพื่อการส่งออก ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปี 2556 0 3 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 37 Project 0 0 1 0
  2022 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาเส้นจากโปรตีนพืช ผู้ร่วมวิจัย บริษัท พี.เอม.ฟูด จำกัด 0 0 0 0
  2020 การประยุกต์ใช้การให้ความร้อนต่ำต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ลูกชิ้น หัวหน้าโครงการ JICA-KIRIN fellowship programme 2019 0 0 0 0
  2019 การพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ซอสพริกของบริษัทโกศล-อัมพา จำกัด ผู้ร่วมวิจัย บริษัท โกศล-อัมพา จำกัด 0 0 0 0
  2019 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ธัญพืชชนิดแท่งโปรตีนสูง ผู้ร่วมวิจัย บริษัท บาลานซ์คอร์ป จำกัด 0 0 0 0
  2018 การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ระยะที่ 3 : การศึกษาการขยายกำลังการผลิตผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวเสริมสุขภาพด้วยกระเจี๊ยบเขียว (กลุ่ม 1) หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2018 การพัฒนารังนกตุ๋นแช่เยือกแข็ง ผู้ร่วมวิจัย บริษัท สยามเฟรชเฮลธ์ จำกัด 0 0 0 0
  2018 การพัฒนาผลิตภัณฑ์โปรตีนคล้ายเนื้อด้วยเทคโนโลยีเอกซ์ทรูชันจากแหล่งโปรตีนทางเลือกที่เป็นผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมอาหาร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2018 ผลิตภัณฑ์โปรตีนสติ๊กรสชาติไทยแท้พร้อมบริโภคสำหรับกลุ่มผู้รักสุขภาพและผู้สูงวัย ผู้ร่วมวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 0 0 0 0
  2018 การศีกษาวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ ปริมาณสารสำคัญเชิงสุขภาพ และอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์น้ำปลาร้าพาสเจอร์ไรซ์ น้ำปลาหวาน และน้ำพริกปลาร้า ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0
  2017 การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์น้ำพริกเผาของวิสาหกิจชุมชนหัวน้ำตกพัฒนา หัวหน้าโครงการ วิสาหกิจชุมชนหัวน้ำตกพัฒนา 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สละแช่อิ่มอบแห้ง หัวหน้าโครงการ วิสาหกิจชุมชนสละลอยแก้วสองสลึง 0 0 0 0
  2017 การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์น้ำพริกกากหมูของวิสาหกิจชุมชนหัวน้ำตกพัฒนา หัวหน้าโครงการ วิสาหกิจชุมชนหัวน้ำตกพัฒนา 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทอดมันปลาพร้อมบริโถค หัวหน้าโครงการ บริษัท พรจันทร์ฟู๊ดโปรดักส์ จำกัด 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวออร์แกนิคสำหรับเด็กเล็ก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2017 การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวพองอัดแท่งจากข้าว ผู้ร่วมวิจัย บริษัท บีเอส อินเตอร์ฟู้ดส์โปรดักส์ จำกัด BS Interfoodsproducts Co., Ltd 0 0 0 0
  2017 พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ(Niche Market) ประจำปี 2560 ผู้ร่วมวิจัย กรมการข้าว 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง:ผลิตภัณฑ์สแนคจากข้าวชนิดแท่ง (กลุ่มที่ 21) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2017 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกอมจากมะขามแบบเคี้ยวนุ่ม ผู้ร่วมวิจัย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลไม้ชุมชนบ้านพลง 0 0 0 0
  2016 การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมอื่นไทีเกี่ยวข้อง: ผู้ประกอบการกลุ่มเครื่องดื่มและเครื่องดื่มกึ่งสำเร็จรูป (กลุ่มที่ 8) หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2016 การผลิตเครื่องดื่มกะทิรสทุเรียนพร้อมดื่ม หัวหน้าโครงการ ผู้ประกอบการ (คุณสุธัญญา วัฒนาบริบูรณ์) 0 0 0 0
  2016 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมอบกรอบจากข้าว หัวหน้าโครงการ ผู้ประกอบการ (คุณอรณัฐ สุวรรณบริสุทธิ์) 0 0 0 0
  2016 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับทารกจากข้าวไรซ์เบอรี่ ผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 1 0
  2016 การวิจัยและพัฒนาเครื่องดื่มน้ำผึ้งพร้อมดื่มสูตรผสมสมุนไพร ผู้ร่วมวิจัย บริษัท เพลนตี้บัคซ์ จำกัด 0 0 0 0
  2016 ขนมขบเคี้ยวเชิงสร้างสรรค์จากผลไม้ไทยด้วยเทคโนโลยีเอกซ์ ทรูชันสู๋กลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่และผู้รักสุขภาพ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2016 การขยายผลเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตน้ำปรุงรสอาหารไทยสู่การใช้ ประโยชน์ในองค์กรด้านการบริการอาหารทั่วโลก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2016 ข้าวพองอินทรีย์ชนิดละลายในปาก ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ซองเดอร์ ไทยออร์กานิคฟูด จำกัด ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 0 0 0 0
  2016 ขนมขบเคี้ยวเสริมสมุนไพรไทย ผู้ร่วมวิจัย ผู้ประกอบการ (นายชาญเดช เดชอนันตชาติ) 0 0 0 0
  2015 การยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์คั่วกลิ้ง หัวหน้าโครงการ ผู้ประกอบการ(นายธเนศ แช่มฉนวน) 0 0 0 0
  2015 การศึกษาสภาวะการผลิตที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวและอาหารเช้าธัญชาติพร้อมบริโภคเสริมแป้งรำข้าวสกัดไขมันจากเทคโนโลยีเอกซ์ทรูซันด้วยวิธีฟื้นผิวตอบสนอง ผู้ร่วมวิจัย บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด 0 0 0 0
  2015 การพัฒนาสูตรเครื่องดื่มสมูทตี้อะโวคาโดพร้อมดื่ม ผู้ร่วมวิจัย ผู้ประกอบการ (คุณภรณี วัฒนโชติ, คุณภัทรพร จิรัญญกุล และคุณกีรพัฒน์ รัตนสิริสวัสดิ์) 0 0 0 0
  2014 การแปรรูปไข่ขาว หัวหน้าโครงการ ผู้ประกอบการ (นายนาวิน ซื่อสุทธจิต) 0 0 0 0
  2014 การพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์มะขามแผ่นเหรียญ ผู้ร่วมวิจัย ผู้ประกอบการ(คุณณฐภัทร อักษรทอง) 0 0 0 0
  2014 โปรตีนแผ่นกรอบปรุงรส ผู้ร่วมวิจัย ผู้ประกอบการ (นายธนวรรธก์ สายยุเขตต์) 0 0 0 0
  2014 แก่นตะวันบรรจุกระป๋อง ผู้ร่วมวิจัย ผู้ประกอบการ (นายเกรียงศักดิ์ บ้านแสน) 0 0 0 0
  2014 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำแคนตาลูป ผู้ร่วมวิจัย ผู้ประกอบการ (คุณสมชาย ไตรปิยนนท์) 0 0 0 0
  2014 โครงการการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพสินค้า หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ผู้ร่วมวิจัย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2014 การพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพจากเห็ดสมุนไพร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0