Person Image

  Education

  • วท.ด. (ชีวเคมี), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 1 0 0 0
  2019 การพัฒนาวิธี Multiplex Polymerase Chain Reaction สำหรับตรวจหายีนดื้อยาคาร์บาพีเนมและโคลิสตินที่ถ่ายทอดทางพลาสมิดในปฏิกิริยาเดียว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 การพัฒนาชุดตรวจคัดกรองเชื้อแบคทีเรียดื้อยาโคลิสติน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 การพัฒนาชุดทดสอบอย่างเร็วสำเร็จรูปเพื่อตรวจคัดกรองเชื้อแบคทีเรียตระกูล Enterobacteriaceae ที่ดื้อยากลุ่มคาร์บาพีเนม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 ระบาดวิทยาโมเลกุลของสายพันธุ์เชื้อแบคทีเรียตระกูล Enterobacteriaceae ที่ดื้อยาคาร์บาพีเนม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 ระบาดวิทยาและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการติดเชื้อแบคทีเรียกลุ่ม non fermenter ที่ดื้อยากลุ่มคาร์บาพีเนม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์การตรวจหาเชื้อแบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพ หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 1 0 0 0
  2018 การประเมินชุดทดสอบสำหรับตรวจหาเชื้อแบคทีเรียโคลิฟอร์มและฟีคัลโคลิฟอร์มในชุดทดสอบเดียว: Proof of Concept ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 ชุดทดสอบ PCR สำเร็จรูปพร้อมใช้สำหรับตรวจหา Escherichia coli และ Salmonella spp. ในปฏิกิริยาเดียว สำหรับการเฝ้าระวังอาหารปลอดภัย ผู้ร่วมวิจัย Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบาย ประเทศไทย 4.0 0 0 0 0
  2016 การศึกษาการกระจายของยีนที่กำหนดการสร้างโปรตีนที่สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ Streptococcus suis สายพันธุ์ต่างๆ ที่แยกได้จากมนุษย์และสุกรในประเทศไทย เพื่อพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยอย่างเร็วและวัคซีน หัวหน้าโครงการ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 0 0 0 0
  2015 การศึกษาสาเหตุของการไม่สร้างแคปซูลในเชื้อ Streptococcus suis ซีโรไทป์ 31 ที่แยกได้จากมนุษย์ในประเทศไทย เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาวัคซีน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย สวพ. มก. ฉกส. 1 0 0 0
  2015 การศึกษาการพัฒนาเทคนิค Multiplex PCR สำหรับตรวจหายีนที่สร้างเอนไซม์ carbapenemase ที่พบมากในประเทศไทย 3 ชนิด คือยีน NDM, IMP และ OXA48-like หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2015 การศึกษาการกระจายของยีน immunogenic proteins ในเชื้อแบคทีเรีย Streptococcus suis ที่แยกได้จากผู้ป่วยในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 0 0 0 0
  2019 การพัฒนาและผลิตชุดทดสอบสำเร็จรูปเพื่อตรวจหาเชื้อแบคทีเรียก่อโรคทางเดินอาหาร Salmonella spp. จากตัวอย่างชนิดต่างๆ ภายในชุดทดสอบเดียว ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 0 0 0 0
  2018 การผลิตชุดทดสอบโคลิฟอร์มและฟีคัลโคลิฟอร์ม (COLI 2 in 1) เพื่อการทดลองใช้ของลูกค้าและประเมินตลาด ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0
  2018 การพัฒนาชุดทดสอบเพื่อตรวจหาแบคทีเรียดื้อยากลุ่มคาร์บาพีเนมพร้อมกับจำแนกชนิดเชื้อ Escherichia coli และ Klebsiella pneumoniae ในชุดทดสอบเดียว ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาชุดทดสอบภาคสนามสำเร็จรูปเพื่อตรวจหาเชื้อฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Esherichia coli) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ภายใต้โครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน(Talent Mobility) 0 0 0 0

  แสดงความคิดเห็น

  (0)