Person Image

  Education

  • ศศ.ม. (พัฒนาสังคม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 13 Project 3 5 0 0
  2023 เครือข่ายความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และคุณภาพชีวิตของแรงงานต่างด้าวขององค์กรภาคประชาสังคม: กรณีศึกษามูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน หัวหน้าโครงการ คณะสังคมศาสตร์ (ทุนสนับสนุนการนวิจัยเพื่อการตีพิมพ์และเผยแพร่ของบุคลากรสายวิชาการ) 0 0 0 0
  2021 การยกระดับการผลิตของวิสาหกิจชุมชนผ้าทอมัดหมี่ จังหวัดอุดรธานี หัวหน้าโครงการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2021 การถ่ายทอดความรู้ผ้าทอมัดหมี่ย้อมครามและการพัฒนาการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทอมัดหมี่ จังหวัดอุดรธานี หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2020 การพัฒนานวัตกรรมทางสังคมในการจัดการขยะชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าโครงการ คณะสังคมศาสตร์ 0 1 0 0
  2019 การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายในการจัดการขยะชุมชนของเทศบาลตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2019 การพัฒนาเครือข่ายทางสังคมเพื่อพัฒนาการดำเนินงานกลุ่มผ้าทอมัดหมี่บ้านทราย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี หัวหน้าโครงการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 2 0 0
  2019 ทิศทางการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคม ผู้ร่วมวิจัย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2018 ความยุติธรรมในการพัฒนา: การวิจัยแบบสร้างทฤษฎีจากข้อมูล หัวหน้าโครงการ เงินรายได้คณะส้งคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2 2 0 0
  2017 แนวทางการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข ด้วยวิธีสุนทรียสาธก : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ คณะสังคมศาสตร์ 1 0 0 0
  2016 การพัฒนาเครือข่ายธรรมาภิบาลท้องถิ่นในด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและด้านความโปร่งใส: กรณีศึกษาเทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี หัวหน้าโครงการ โครงการส่งเสริมการวิจัยสาขาพัฒนาสังคม 0 0 0 0
  2015 การศึกษาบทบาทขององค์กรภาครัฐและภาคประชาชนต่อการฟื้นฟูและพัฒนาคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ส่วนกลาง มก. 0 0 0 0
  2014 บทบาทขององค์กรภาครัฐและภาคประชาชนต่อการฟื้นฟูและพัฒนาคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนส่งเสริมการวิจัย คณะสังคมศาสตร์ 0 0 0 0
  2014 ความคิดเห็น ความพึงพอใจ และความต้องการที่มีต่อการจัดการศึกษาของสาขาพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย สาขาพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 15 Project 3 0 0 0
  2022 โครงการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หัวหน้าโครงการ เทศบาลนครปากเกร็ด 0 0 0 0
  2021 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาลนครปากเกร็ด ประจำปี 2564 ผู้ร่วมวิจัย เทศบาลนครปากเกร็ด 0 0 0 0
  2020 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาลนครปากเกร็ด ประจำปี 2563 ผู้ร่วมวิจัย เทศบาลนครปากเกร็ด 0 0 0 0
  2019 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาลนครปากเกร็ด ประจำปี 2562 ผู้ร่วมวิจัย เทศบาลนครปากเกร็ด 0 0 0 0
  2018 การปรับตัวของภูมิปัญญาการทอผ้าเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2018 การจัดการความรู้ของเครือข่ายความร่วมมือในการผลิตผ้ามัดหมี่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดงยางพรพิบูลย์ ตำบลบ้านแดง อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2018 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาลนครปากเกร็ด ประจำปี 2561 ผู้ร่วมวิจัย เทศบาลนครปากเกร็ด 0 0 0 0
  2017 การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาลนครปากเกร็ด ประจำปี 2560 ผู้ร่วมวิจัย เทศบาลนครปากเกร็ด 0 0 0 0
  2017 โครงการ "การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาลนครปากเกร็ด ประจำปี ๒๕๖๐" ผู้ร่วมวิจัย เทศบาลนครปากเกร็ด 0 0 0 0
  2016 การจัดการความรู้ของเครือข่ายความร่วมมือในการผลิตผ้ามัดหมี่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดงยางพรพิบูลย์ ตำบลบ้านแดง อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2016 การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมเพื่อพัฒนาการดำเนินงานกลุ่มผ้าทอมัดหมี่: ตำบลบ้านกล้วย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 1 0 0 0
  2016 การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาลนครปากเกร็ด ประจำปี 2559 ผู้ร่วมวิจัย เทศบาลนครปากเกร็ด 1 0 0 0
  2015 การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาลนครปากเกร็ด ประจำปี 2558 ผู้ร่วมวิจัย เทศบาลนครปากเกร็ด 1 0 0 0
  2013 การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับสภาพพื้นที่ เศรษฐกิจ และสังคม เพื่อการกำหนดแนววางท่อเผื่อเลือก สำหรับโครงการวางท่อส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว จากคลังปิโตรเลียมเขาบ่อยา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ถึงคลังน้ำมัน อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี (Pre –SIA) หัวหน้าโครงการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2012 โครงการศึกษาสภาพปัญหาความต้องการ ทุนชุมชน และบทบาทของหน่วยงานต่างๆ เพื่อการจัดทำแผนกลยุทธ์ การพัฒนาชุมชนพื้นที่โครงการกลุ่ม ปตท.จังหวัดระยอง ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0