Person Image

  Education

  • ปร.ด.(อณูพันธุศาสตร์และพันธุวิศวกรรมศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2556
  • วท.ม.(พันธุวิศวกรรม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2547
  • วท.บ.(ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2542

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 17 Project 1 1 0 0
  2018 การคัดเลือกพันธุ์ข้าวเหนียวที่มีดัชนีน้ำตาลต่ำ โดยการใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอโมเลกุล ผู้ร่วมวิจัย กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
  2017 ความหลากหลายทางพันธุกรรมและองค์ประกอบผลผลิตของพืชสมุนไพรเพกา (Oroxylum indicum (L.) Kurz) ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การคัดเลือกพันธุ์ข้าวพื้นเมืองในพื้นที่ภาคอีสานตอนบนที่มีลักษณะที่ดีทางเศรษฐกิจโดยการใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอโมเลกุล ผู้ร่วมวิจัย กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 1 0 0
  2017 การพัฒนาศักยภาพของพืชสกุลเพกา (Oroxylum indicum (L.) Kurz) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความมั่นคงทางด้านอาหาร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การใช้สารสกัดจากพืชสมุนไพรและเชื้อปฏิปักษ์ควบคุมโรคแอนแทรกโนสในพริก หัวหน้าโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
  2016 การประเมินเครื่องหมายโมเลกุลเพื่อช่วยในการคัดเลือกมันสำปะหลังลูกผสมที่มีค่าอุณหภูมิแป้งสุกต่ำ หัวหน้าโครงการ เงินงบรายได้ส่วนกลาง มก. 1 0 0 0
  2016 การประเมินเครื่องหมายโมเลกุลเพื่อช่วยในการคัดเลือกมันสำปะหลังลูกผสมที่มีค่าอุณหภูมิแป้งสุกต่ำ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การเพาะเลี้ยง Hydrobryum tardhuangense บนซับสเตรตสังเคราะห์และสภาพความลึกของน้ำต่าง ๆ กัน ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2016 การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการเติบโตของกล้วยไม้ที่มีถิ่นกำเนิดในที่สูง ภายใต้สภาพภูมิศาสตร์การปลูกเลี้ยงที่มีความแตกต่างด้านอุณหภูมิเป็นสำคัญ -- ช่วงที่ 2 ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2015 การประเมินเครื่องหมายโมเลกุลเพื่อช่วยในการคัดเลือกมันสำปะหลังลูกผสมที่มีค่าอุณหภูมิแป้งสุกต่ำ หัวหน้าโครงการ งบเงินรายได้ ส่วนกลาง มก. 0 0 0 0
  2015 การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลชนิดไมโครแซทเทลไลท์ และศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรม ของพืชสกุลเม่า (Antidesma spp.) ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เพือประโยชน์ในการคัดเลือกและปรับปรุงสายพันธุ์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 การทดสอบเพื่อคัดเลือกสายพันธุ์มันสำปะหลัง และค้นหากลุ่มของยีนที่ต้านทานต่อการติดเชื้อโรคใบไหม้และโรคแอนแทรคโนส หัวหน้าโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
  2014 ความผันแปรของสีดอกระหว่างประชากรย่อยของ Habenaria rhodocheila (Orchidaceae) -- แนวคิดเรื่องวิวัฒนาการโดยปราศจากการปรับตัว ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2014 กลไกที่แตกต่างกันของการม้วนพับของใบ ในการตอบสนองต่อภาวะความเข้มแสงสูงและการขาดน้ำ ในกล้วยไม้ดิน Habenaria rhodocheila ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2014 การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับบทบาทของใบแบบ filiform บางชนิด ในการรับรู้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2013 การสำรวจเบื้องต้นเกี่ยวกับนิเวศวิทยาของกล้วยไม้ลิ้นมังกร (Habenaria rhodocheila) ในจังหวัดพิษณุโลกและจันทบุรี และการศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด ผู้ร่วมวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2013 การสำรวจเบื้องต้นเกี่ยวกับการกระจายพันธุ์ของข้าวป่า Oryza rufipogon และ O. nivara ในเขตจังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ และการเก็บรวบรวมเชื้อพันธุกรรม ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 10 Project 0 3 0 0
  2020 การถอดรหัสพันธุกรรมและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมในจีโนมของลักษณะทางวนวัฒนวิทยาเพื่อพัฒนาเป็นเครื่องหมายดีเอ็นเอช่วยคัดเลือกพันธุ์ ปรับปรุงพันธุ์ และทดสอบพันธุ์ไม้พะยูง หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2020 มะเขือเทศสายพันธุ์แท้ต้านทานโรคเหี่ยวเหลือง (Fusarium wilt) หัวหน้าโครงการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0
  2020 การจำแนกไฟโตพลาสมาสาเหตุโรคพุ่มแจ้ของมันสำปะหลังในประเทศไทยโดยรหัสพันธุกรรมหลายตำแหน่งและการพัฒนาวิธีตรวจสอบ ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0
  2019 โรคเหี่ยวของกล้วย: โรคพืชอุบัติใหม่ในประเทศไทยและการจัดการแบบบูรณาการ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 1 0 0
  2018 การศึกษารูปแบบความเชื่อมโยงทางพันธุกรรมในจีโนมของความต้านทานโรคเหี่ยวเหลืองในมะเขือเทศ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 1 0 0
  2018 การวิเคราะห์จีโนมของไฟโตพลาสมาสาเหตุโรคใบขาวอ้อย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 1 0 0
  2017 โครงการพัฒนารหัสพันธุกรรมข้าวพื้นเมือง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2016 การพัฒนาวิธีตรวจหาเชื้อสาเหตุโรคใบขาวอ้อยโดยใช้เทคนิค LAMP ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
  2015 การระบุบทบาทของสิ่งกีดขวางหลังการผสมเกสร และหลังการปฏิสนธิในการป้องกันการแลกเปลี่ยนยีนระหว่างประชากรย่อยของ habenaria rhodocheila โดยอาศัยหลักฐานทางพันธุศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
  2015 การวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อบูรณาการองค์ความรู้ในการพัฒนาศักยภาพของพืชสกุลเม่า (Antidesma sp.) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และความยั่งยืนทางการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0