Person Image

  Education

  • ปร.ด.(อณูพันธุศาสตร์และพันธุวิศวกรรมศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2556
  • วท.ม.(พันธุวิศวกรรม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2547
  • วท.บ.(ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2542

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2015 การประเมินเครื่องหมายโมเลกุลเพื่อช่วยในการคัดเลือกมันสำปะหลังลูกผสมที่มีค่าอุณหภูมิแป้งสุกต่ำ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2022 โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืชอุบัติใหม่ในข้าวโพดและกล้วยเพื่อการส่งออก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 32 Project 5 5 0 0
  2023 การศึกษาระบบการปรับแต่งจีโนมของกล้วยด้วยเทคนิค CRISPR/Cas9 เพื่อพัฒนาพันธุ์กล้วยให้ต้านทานต่อโรคเหี่ยวของกล้วย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2023 การศึกษารูปแบบการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับความต้านทานโรคเหี่ยวของกล้วยเพื่อใช้เป็นยีนเป้าหมายในการปรับปรุงพันธุ์กล้วยต้านทานโรค ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2023 การค้นหาพันธุ์กล้วยต้านทานโรค, พัฒนาเครื่องมือและเชื้อพันธุกรรมสำหรับลักษณะต้านทานโรคเหี่ยว (Blood disease) ของกล้วยด้วยเทคโนโลยีโอมิกส์ หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2022 การศึกษาพันธุกรรมของไม้ยางนาในพื้นที่ป่าอนุรักษ์จังหวัดสกลนครและจังหวัดร้อยเอ็ดด้วยเทคโนโลยี Next Generation Sequencing (NGS) หัวหน้าโครงการ ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ 0 0 0 0
  2022 การศึกษาระบบการปรับแต่งยีน I2 ในมะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ 3 ให้ต้านทานต่อโรคเหี่ยวเหลืองด้วยเทคนิค CRISPR/Cas9 หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2022 การจัดทำลายพิมพ์ดีเอ็นเอเพื่อศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของตาลโตนดในประเทศไทยด้วยเทคโนโลยี Next Generation Sequencing (NGS) ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 0 0 0 0
  2022 การวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมมะเขือเทศต้านทานต่อโรคเหี่ยวเหลืองด้วยโอมิกส์เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2021 กลไกการต้านทานต่อเชื้อรา Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici สาเหตุโรคเหี่ยวเหลืองในมะเขือเทศต้นตอสายพันธุ์ต้านทาน หัวหน้าโครงการ บัณฑิตวิทยาลัย ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติประจำปีบัญชี พ.ศ. 2564 สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 0 1 0 0
  2021 การค้นหาและวิเคราะห์หน้าที่ของ cell surface receptor สำหรับเปปไทด์ MaPEP1 และ MbPEP1 ในการตอบสนองต่อเชื้อ Ralstonia syzygii subsp. celebesensis สาเหตุโรคเหี่ยวของกล้วย หัวหน้าโครงการ ทุนกิจกรรมที่ 1 โครงการวิจัยรูปแบบใหม่ของการจัดการศึกษาในการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถขั้นสูงของกําลังคนทางด้านการเกษตรและอาหารสําหรับอนาคตภายใต้แผนงานโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University Program) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 0 0 0 0
  2021 การจัดทําข้อมูลดีเอ็นเอบาร์โค้ดพืชสมุนไพรพื้นบ้านในอําเภอชานุมานจังหวัดอํานาจเจริญ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2021 ธนาคารพันธุกรรม และการศึกษาทางวิทยาศาสตร์อาหาร วิศวกรรม การย่อยสลาย อุทกวิทยาผิวดิน และห่วงโซ่อุปทานของไผ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ผู้ร่วมวิจัย กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
  2021 การค้นหายีนต้านทานโรคเหี่ยวกล้วย (Blood disease)โดยใช้เทคนิค RNA-Seq ผู้ร่วมวิจัย ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2564 1 1 0 0
  2018 การคัดเลือกพันธุ์ข้าวเหนียวที่มีดัชนีน้ำตาลต่ำ โดยการใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอโมเลกุล ผู้ร่วมวิจัย กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
  2018 การพัฒนาเทคนิคทางดีเอ็นเอเพื่อการตรวจหาเชื้อ Fusarium oxysporum f. sp. cubense สาเหตุของโรคตายพรายกล้วย ผู้ร่วมวิจัย ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 1 0 0 0
  2017 การพัฒนาศักยภาพเชิงพาณิชย์ของพืชสกุลเม่า (Antidesma sp.) ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2017 เอกลักษณ์ระดับโมเลกุลของพืชสกุลเม่า (Antidesma sp.) ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 ความหลากหลายทางพันธุกรรมและองค์ประกอบผลผลิตของพืชสมุนไพรเพกา (Oroxylum indicum (L.) Kurz) ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การคัดเลือกพันธุ์ข้าวพื้นเมืองในพื้นที่ภาคอีสานตอนบนที่มีลักษณะที่ดีทางเศรษฐกิจโดยการใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอโมเลกุล ผู้ร่วมวิจัย กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 1 0 0
  2017 การพัฒนาศักยภาพของพืชสกุลเพกา (Oroxylum indicum (L.) Kurz) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความมั่นคงทางด้านอาหาร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การใช้สารสกัดจากพืชสมุนไพรและเชื้อปฏิปักษ์ควบคุมโรคแอนแทรกโนสในพริก หัวหน้าโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
  2016 การประเมินเครื่องหมายโมเลกุลเพื่อช่วยในการคัดเลือกมันสำปะหลังลูกผสมที่มีค่าอุณหภูมิแป้งสุกต่ำ หัวหน้าโครงการ เงินงบรายได้ส่วนกลาง มก. 1 0 0 0
  2016 การประเมินเครื่องหมายโมเลกุลเพื่อช่วยในการคัดเลือกมันสำปะหลังลูกผสมที่มีค่าอุณหภูมิแป้งสุกต่ำ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การเพาะเลี้ยง Hydrobryum tardhuangense บนซับสเตรตสังเคราะห์และสภาพความลึกของน้ำต่าง ๆ กัน ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2016 การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการเติบโตของกล้วยไม้ที่มีถิ่นกำเนิดในที่สูง ภายใต้สภาพภูมิศาสตร์การปลูกเลี้ยงที่มีความแตกต่างด้านอุณหภูมิเป็นสำคัญ -- ช่วงที่ 2 ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2015 การประเมินเครื่องหมายโมเลกุลเพื่อช่วยในการคัดเลือกมันสำปะหลังลูกผสมที่มีค่าอุณหภูมิแป้งสุกต่ำ หัวหน้าโครงการ งบเงินรายได้ ส่วนกลาง มก. 0 0 0 0
  2015 การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลชนิดไมโครแซทเทลไลท์ และศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรม ของพืชสกุลเม่า (Antidesma spp.) ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เพือประโยชน์ในการคัดเลือกและปรับปรุงสายพันธุ์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 การทดสอบเพื่อคัดเลือกสายพันธุ์มันสำปะหลัง และค้นหากลุ่มของยีนที่ต้านทานต่อการติดเชื้อโรคใบไหม้และโรคแอนแทรคโนส หัวหน้าโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
  2014 ความผันแปรของสีดอกระหว่างประชากรย่อยของ Habenaria rhodocheila (Orchidaceae) -- แนวคิดเรื่องวิวัฒนาการโดยปราศจากการปรับตัว ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2014 กลไกที่แตกต่างกันของการม้วนพับของใบ ในการตอบสนองต่อภาวะความเข้มแสงสูงและการขาดน้ำ ในกล้วยไม้ดิน Habenaria rhodocheila ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2014 การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับบทบาทของใบแบบ filiform บางชนิด ในการรับรู้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2013 การสำรวจเบื้องต้นเกี่ยวกับนิเวศวิทยาของกล้วยไม้ลิ้นมังกร (Habenaria rhodocheila) ในจังหวัดพิษณุโลกและจันทบุรี และการศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด ผู้ร่วมวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2013 การสำรวจเบื้องต้นเกี่ยวกับการกระจายพันธุ์ของข้าวป่า Oryza rufipogon และ O. nivara ในเขตจังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ และการเก็บรวบรวมเชื้อพันธุกรรม ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 12 Project 3 4 0 0
  2023 คุณสมบัติการเป็นปฏิปักษ์และเหมืองจีโนมของเชื้อ Streptomyces spp. จากดินในการต่อต้านเชื้อรา Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici ผู้ร่วมวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเภทส่งเสริมการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (Fast Track)) 1 0 0 0
  2023 การประเมินประสิทธิภาพของเชื้อ Bacillus spp. ในการควบคุมคุมการเจริญของเชื้อรา Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici และการส่งเสริมการเจริญเติบโตในมะเขือเทศ ผู้ร่วมวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเภทส่งเสริมการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (Fast Track)) 1 0 0 0
  2020 การถอดรหัสพันธุกรรมและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมในจีโนมของลักษณะทางวนวัฒนวิทยาเพื่อพัฒนาเป็นเครื่องหมายดีเอ็นเอช่วยคัดเลือกพันธุ์ ปรับปรุงพันธุ์ และทดสอบพันธุ์ไม้พะยูง หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2020 มะเขือเทศสายพันธุ์แท้ต้านทานโรคเหี่ยวเหลือง (Fusarium wilt) หัวหน้าโครงการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0
  2020 การจำแนกไฟโตพลาสมาสาเหตุโรคพุ่มแจ้ของมันสำปะหลังในประเทศไทยโดยรหัสพันธุกรรมหลายตำแหน่งและการพัฒนาวิธีตรวจสอบ ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0
  2019 โรคเหี่ยวของกล้วย: โรคพืชอุบัติใหม่ในประเทศไทยและการจัดการแบบบูรณาการ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 1 2 0 0
  2018 การศึกษารูปแบบความเชื่อมโยงทางพันธุกรรมในจีโนมของความต้านทานโรคเหี่ยวเหลืองในมะเขือเทศ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 1 0 0
  2018 การวิเคราะห์จีโนมของไฟโตพลาสมาสาเหตุโรคใบขาวอ้อย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 1 0 0
  2017 โครงการพัฒนารหัสพันธุกรรมข้าวพื้นเมือง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2016 การพัฒนาวิธีตรวจหาเชื้อสาเหตุโรคใบขาวอ้อยโดยใช้เทคนิค LAMP ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
  2015 การระบุบทบาทของสิ่งกีดขวางหลังการผสมเกสร และหลังการปฏิสนธิในการป้องกันการแลกเปลี่ยนยีนระหว่างประชากรย่อยของ habenaria rhodocheila โดยอาศัยหลักฐานทางพันธุศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
  2015 การวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อบูรณาการองค์ความรู้ในการพัฒนาศักยภาพของพืชสกุลเม่า (Antidesma sp.) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และความยั่งยืนทางการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0