โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2005 การเสริมสร้างความเข้มแข็งการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ในผืนป่าอนุรักษ์แห่งเทือกเขาตะนาวศรี หัวหน้าโครงการ Wildlife Conservation Society 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 4 0 0
2016 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อสังคมพืชและการกระจายของสัตว์ป่าในพื้นที่มรดกโลกทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 4 0 0