Person Image

  Education

  • บธ.ม. (การตลาด), มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ไทย, 2552
  • ปร.ด.(พัฒนศึกษา), มหาวิทยาลัยศิลปากร, ไทย, 2559

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2023 รูปแบบการรับรู้ของธุรกิจบริการผ่านสื่อออนไลน์เพื่อรองรับการดำรงชีวิตแบบปรกติใหม่ ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 0 0 0 0
  2015 ความต้องการสวัสดิการของกลุ่มแรงงานฝีมือผลงานผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ กรณีศึกษา: โครงการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมชนบท (สอช.) ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 จังหวัดสุพรรณบุรี หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2015 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผลิตภัณฑ์แปรรูปกล้วยหอมอบเนย จังหวัดนครปฐม หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2014 ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับผลิตภัณฑ์ชุมชนของคนในท้องถิ่น กรณีศึกษาพื้นที่เขตตลิ่งชัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจแลัเศรษฐศาสตร์ 0 0 0 0
  2014 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น ของนิสิตชั้นปีที่ 1 โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ หัวหน้าโครงการ โครงการจัดตั้งภาควิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ 0 0 0 0
  2013 เทคนิคการสร้างแผนที่ความคิด (Mind Mapping)เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ หัวหน้าโครงการ โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 12 Project 1 0 0 0
  2021 โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาแผนพัฒนาบุคลากรของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) พร้อมจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ผู้ร่วมวิจัย กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 0 0 0 0
  2020 โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันบุคลากร ประจำปี 2563 และทบทวนแผนกลยุทธ์การบริหารทุนมนุษย์ ปี พ.ศ. 2563-2564 และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทุนมนุษย์ ประจำปี 2564 ของสำนักงานธนานุเคราะห์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานธนานุเคราะห์ 0 0 0 0
  2020 โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแนวทางการฟื้นฟูระบบนิเวศชายหาดในพื้นที่พระราชนิเวศน์มฤคทายวันฯ ให้สอดคล้องกับสภาพตามธรรมชาติ ผู้ร่วมวิจัย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 0 0 0 0
  2018 โครงการสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันพนักงาน-ลูกจ้าง ธพส.ประจำปี 2560 หัวหน้าโครงการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด 1 0 0 0
  2017 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล 2560 หัวหน้าโครงการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด 0 0 0 0
  2017 โครงการจ้างที่ปรึกษาการจัดการองค์ความรู้และส่งเสริมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ (Knowledge Management) หัวหน้าโครงการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด 0 0 0 0
  2017 โครงการติดตามประเมินผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (วงเงินต่ำกว่าหรือเท่ากับ 5 ล้านบาท) หัวหน้าโครงการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 0 0 0 0
  2017 โครงการสำรวจความคิดเห็นบุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์และผู้แทนสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ในการจัดส่วนราชการในภูมิภาคระดับอำเภอของกรมส่งเสริมสหกรณ์ หัวหน้าโครงการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 0 0 0 0
  2017 โครงการสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันพนักงาน-ลูกจ้าง ธพส.ประจำปี 2560 หัวหน้าโครงการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด 0 0 0 0
  2017 โครงการประเมินผลการดำเนินงาน 20 ปี กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้ร่วมวิจัย กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 0 0 0 0
  2016 ศึกษาความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หัวหน้าโครงการ บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด 0 0 0 0
  2016 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล 2559 หัวหน้าโครงการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด 0 0 0 0