โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 0 0 0 0
2019 การตรวจสอบความถูกต้องเชิงคุณภาพของวิธีมัลติเพล็กซ์พีซีอาร์ที่พัฒนาขึ้นร่วมกับอาหารเลี้ยงเชิงเดี่ยว เพื่อตรวจสอบ Shiga-toxin producing Escherichia coli (STEC), Listeria monocytogenes และ Salmonella spp. ในอาหารภายใต้ห้องปฏิบัติการดำเนินการ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2016 การศึกษาการกำจัดสปอร์ของคลอสตริเดียม เปอร์ฟริงเจนส์และสปอร์ตัวแทนของคลอสตริเดียมโบทูลินัมในผลิตภัณฑ์หมูยอด้วยฟอสเฟตในสภาวะการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่างๆ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 การศึกษากลยุทธ์ในการทำลายสปอร์ของแบคทีเรียตัวแทนของ Clostridium botulinum ที่ยึดเกาะอยู่กับพื้นผิวสัมผัสอาหารชนิดต่างๆ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 การพัฒนาผ้าฆ่าเชื้อเพื่อลดการปนเปื้อนของแบคทีเรียก่อโรคกลุ่มสร้างสปอร์บนพื้นผิวสัมผัสอาหาร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 0 1 0 0
2017 เครื่องฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยระบบการให้ความร้อนแบบโอห์มมิค ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
2016 การศึกษาแนวทางการยืดอายุการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เค้กและพาย ผู้ร่วมวิจัย บริษัท S&P Syndicate Public Co., Ltd 0 0 0 0
2015 การพัฒนาเทคนิคมัลติเพล็กซ์พีซีอาร์เพื่อตรวจวิเคราะห์ Shiga-toxin producing Escherichia coli (STEC),Listeria monocytogenes และ Salmonella spp. ในอาหาร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 1 0 0