Person Image

Administration

Education

  • Ph.D. (Functional Molecular Science), The Graduate University for Advanced Studies, ญี่ปุ่น, 2551

โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 9 Project 6 0 0 0
2020 การพัฒนายางคอมพาวด์ที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม สำหรับยางล้อรถบรรทุกด้วยการลดปริมาณวัสดุสังเคราะห์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2020 การพัฒนาเครือข่ายวิจัยด้านยางพาราและการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการวิจัยด้านยางพารา ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2019 การศึกษาเชิงคอมพิวเตอร์ของการคัดเลือกการดูดซับโลหะอัลคาไลด้วยนาโนเคลย์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 การศึกษาการคัดแยกโลหะอันตรายในน้ำด้วยเทคโนโลยีการดูดซับโดยวัสดุนาโน หัวหน้าโครงการ
หัวหน้าโครงการย่อย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 การศึกษาเชิงโมเลกุลของการละลายของเซลลูโลสในสารละลายของเหลว ไอออนิคในน้ำด้วย ทฤษฎีทางกลศาสตร์สถิติของของเหลว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2015 การศึกษาการคัดเลือกการนำไอออนในช่องโซเดียมโดยทฤษฎีสมการอินทิกรัลกลศาสตร์สถิติ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 การศึกษาการคัดเลือกไอออนเฉพาะผ่านวัสดุรูพรุนนาโนด้วยวิธีการกลศาสตร์สถิติของของเหลวเชิงโมเลกุล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 การศึกษาการคัดเลือกการนำไอออนในช่องโซเดียมโดยทฤษฎีสมการอินทิกรัลกลศาสตร์สถิติ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2014 การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานสำหรับการผลิตมาสเตอร์แบทซ์ ที่ทำจากน้ำยางสดด้วยระเบียบวิธีทางคอมพิวเตอร์และวิธีทดลอง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 6 1 0 0
2017 การปรับปรุงสมบัติเชิงกลของยางพาราด้วยการเติมอนุภาคนาโนคาร์บอน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
2016 การศึกษาการคัดเลือกไอออนเฉพาะผ่านวัสดุรูพรุนนาโนด้วยวิธีการกลศาสตร์สถิติของของเหลวเชิงโมเลกุล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 การแยกแยะชนิดเบสเดี่ยวโดยใช้ไซโคลเด็กตริน ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2015 การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานสำหรับการผลิตมาสเตอร์แบทซ์ ที่ทำจากน้ำยางสดด้วยระเบียบวิธีทางคอมพิวเตอร์และวิธีทดลอง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 2 2 0 0
2019 การวิจัย การออกแบบและนวัตกรรมสำหรับวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ เครื่องมือทดสอบคุณภาพและกระบวนการผลิตยางโฟมขั้นสูงเพื่อควบคุมคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ การยศาสตร์ และมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับการผลิตเป็นหมอนหรือที่นอนยางพาราเกรดพิเศษ (110711) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 1 2 0 0
2017 การวิจัยและพัฒนาในกระบวนการผลิตและคิดค้นสูตรน้ำยางขั้นสูงเพื่อใช้ผลิตเป็นหมอนและที่นอนยางพาราเกรดพิเศษเพื่อสุขภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (ปีที่ 1) ผู้ร่วมวิจัย บริษัท เทรเชอร์ โปรดักส์ จำกัด 0 0 0 0
2017 ฟิสิกส์ชีวภาพของการรู้จำและการนำส่งโมเลกุลเพื่อนวัตกรรมทางการแพทย์ ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ 1 0 0 0
2014 การศึกษาการคัดเลือกการนำไอออนในโซเดิยมแซลแนลด้วยทฤษฎีทางสมการอินทิกริดของกลศาสตร์สถิติ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0