Person Image

  Education

  • วท.บ. (จุลชีววิทยา) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2546
  • ปร.ด. (จุลชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2554

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 19 Project 6 5 0 0
  2023 การจัดการความรู้การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์และเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเศรษฐกิจสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชนมูลค่าสูง หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2023 การผลิตและประยุกต์ใช้ไคโตซานจากเห็ดเพื่อเป็นวัตถุกันเสียจากธรรมชาติในผลิตภัณฑ์อาหาร ปีที่ 2 ผู้ร่วมวิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 0 0 0
  2023 การพัฒนาการผลิตกรดแกมมาพอลิกลูตามิกจากน้ำกากผงชูรสโดยเชื้อ Bacillus sp. เพื่อใช้เป็นสารเสริมประสิทธิภาพปุ๋ยสำหรับพืชเศรษฐกิจ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2023 การประยุกต์ใช้สารต้านเชื้อแบคทีเรียจากการสังเคราะห์เมลานินในกระดาษบรรจุภัณฑ์จากเยื่อฟางข้าวและไผ่ เพื่อการห่อดอกกล้วยไม้ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2023 บรรจุภัณฑ์แอคทีฟย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากการใช้ผลพลอยได้ทางการเกษตรเพื่อยึดอายุการเก็บรักษาอาหารและลดขยะอาหาร (food waste) โดยความร่วมมือระหว่างบริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (GRACZ) และบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้ร่วมวิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 0 0 0
  2022 การคัดแยกจุลินทรีย์ที่สร้างเอนไซม์เซลลูเลส เพื่อย่อยสลายเซลลูโลสที่ได้จากขยะสิ่งทอ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2022 การย่อยสลายขยะจากสิ่งทอด้วยเทคโนโลยีสีเขียวและการประยุกต์ใช้ หัวหน้าโครงการ
  ผู้ร่วมวิจัย
  ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2022 การประยุกต์ใช้นาโนเซลลูโลสที่ได้จากขยะสิ่งทอ สำหรับวัตถุดิบชีวภาพเพื่อใช้ในฟิล์มคอมโพสิต ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2022 นวัตกรรมการผลิตวัสดุชีวภาพคุณสมบัติพิเศษจากโปรตีนไหมเซริซิน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2022 การพัฒนาการผลิตแผ่นเส้นใยนาโนพอลิไฮดรอกซีบิวทิเรตและโปรตีนไหมเซริซินเพื่อประยุกต์ใช้เป็นวัสดุรักษาแผลกดทับในผู้สูงอายุ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2021 การทดสอบและประยุกต์ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอินฟราเรดใกล้เพื่อควบคุมกระบวนการหมักเพื่อผลิตเครื่องดื่มไวน์และน้ำส้มสายชูหมัก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2021 การพัฒนาเทคโนโลยีควบคุมกระบวนการหมักเพื่อผลิตอาหารแบบเรียลไทม์ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอินฟราเรดใกล้ หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2018 การผลิตกรดอิทาโคนิคจากทะลายปาล์มน้ำมันและการประยุกต์ใช้เพื่อการตกแต่งกันยับสำหรับผ้าฝ้าย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2016 การผลิตกรดอิทาโคนิคจากทะลายปาล์มน้ำมันในถังหมักแบบลอยตัวและการแยกกรดอิทาโคนิคจากน้ำหมัก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การเพิ่มกำลังการผลิตเอนไซม์เพคติเนสเพื่อการปรับปรุงคุณภาพเส้นใยสับปะรด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การวิเคราะห์ปริมาณสารออกฤทธิ์และฤทธิ์การต้านออกซิเดชันจากใบหม่อนและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากใบหม่อนแบบรวดเร็วด้วยเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 การปรับปรุงสมบัติของเอนไซม์เบต้า-กลูโคซิเดสเพื่อใช้สลายวัสดุชีวมวล ในการผลิตไบโอเอทานอล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2015 การผลิตอนุภาคโลหะเงินระดับนาโน ด้วยกระบวนการชีวสังเคราะห์จากเชื้อแอคติโนมัยสีท และการประยุกต์ใช้เชิงอุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2014 การผลิตกรดฟูมาริกจากทะลายปาล์มน้ำมัน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 31 Project 13 20 0 0
  2023 การคัดแยกจุลินทรีย์ที่สร้างเอนไซม์เซลลูเลส เพื่อย่อยสลายเซลลูโลสที่ได้จากขยะสิ่งทอ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2023 การย่อยสลายขยะจากสิ่งทอด้วยเทคโนโลยีสีเขียวและการประยุกต์ใช้ หัวหน้าโครงการ
  ผู้ร่วมวิจัย
  ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2023 นวัตกรรมการผลิตวัสดุชีวภาพคุณสมบัติพิเศษจากโปรตีนไหมเซริซิน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2023 การพัฒนาการผลิตแผ่นเส้นใยนาโนพอลิไฮดรอกซีบิวทิเรตและโปรตีนไหมเซริซินเพื่อประยุกต์ใช้เป็นวัสดุรักษาแผลกดทับในผู้สูงอายุ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2023 การเพิ่มการผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและการควบคุมมาตรฐานสารสกัดเห็ดหลินจือเขา กวางอ่อนด้วยแสงประดิษฐ์และเทคโนโยสีเขียวเพื่อยกระดับสู่ระบบการผลิตแบบแม่นยำ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2023 การเหนี่ยวนำการผลิตออกฤทธิ์ทางชีวภาพของเห็ดหลินจือเขากวางอ่อนด้วยแสงประดิษฐ์และเปลือกผลไม้ชนิดต่างๆ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2022 การรับรองสังคมสูงวัยด้วยอาหารเพิ่มมูลค่าจากพืชผลพื้นบ้านโดยแนวคิดอาหารฟังก์ชันเสริมสุขภาพและเสริมภูมิคุ้มกันแห่งยุคอนาคต หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 1 0 0
  2022 การทดสอบและประยุกต์ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอินฟราเรดใกล้เพื่อควบคุมกระบวนการหมักเพื่อผลิตเครื่องดื่มไวน์และน้ำส้มสายชูหมัก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0
  2022 การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยหอมทองและการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์เพื่อเพิ่มรายได้แก่ชุมชน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2022 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้จากเยื่อกัญชงและไผ่ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2022 การพัฒนาเทคโนโลยีควบคุมกระบวนการหมักเพื่อผลิตอาหารแบบเรียลไทม์ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอินฟราเรดใกล้ หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
  2021 การผลิตและประยุกต์ใช้ไคโตซานจากเห็ดเพื่อเป็นวัตถุกันเสียจากธรรมชาติในผลิตภัณฑ์อาหาร ผู้ร่วมวิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 0 0 0
  2021 นวัตกรรมการผลิตสารสกัดโปรตีนสำหรับผู้สูงอายุเพื่อลดอุบัติการณ์โรคติดต่อไม่เรื้อรัง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1 0 0 0
  2021 นวัตกรรมการผลิตเปปไทด์ฟื้นฟูผิวคุณภาพสูงจากรังนกนางแอ่นเคยู ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
  2020 การศึกษาหลักการนำน้ำทิ้งจากภาคอุตสาหกรรมไปใช้ประโยชน์ในภาคการเกษตร กรณีศึกษาอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2020 การสกัดเอนไซม์บรอมิเลนจากส่วนเหลือของอุตสาหกรรมสับปะรดเพื่อเป็นสารออกฤทธิ์ชีวภาพมูลค่าสูงสำหรับการส่งออก ผู้ร่วมวิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 0 0 0
  2020 การกระตุ้นการเจริญเติบโตและการผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของเส้นใยและดอกเห็ดของเห็ดหลินจือเขากวางอ่อนด้วยแสงเทียม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2020 การผลิตสารเชิงซ้อนพอลิแซคคาไรด์-เพพไทด์ออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเห็ดหลินจือเขากวางอ่อนเพื่อผลิตภัณฑ์สำหรับผิวหน้า ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1 0 0 0
  2020 การศึกษาหลักการนำน้ำทิ้งจากภาคอุตสาหกรรมไปใช้ประโยชน์ในภาคการเกษตร กรณีศึกษาอุตสาหกรรมน้ำตาล ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2020 การผลิตไบโอดีเซลด้วยเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อเพิ่มมูลค่าน้ำมันปาล์มดิบคุณภาพต่ำของโรงหีบน้ำมันปาล์มดิบขนาดเล็ก ผู้ร่วมวิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 2 0 0
  2019 การผลิตกรดอิทาโคนิคจากทะลายปาล์มน้ำมันและการประยุกต์ใช้เพื่อการตกแต่งกันยับสำหรับผ้าฝ้าย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2018 การผลิตพอลิไฮดรอกซิบิวทิเรตและการประยุกต์ใช้ในบรรจุภัณฑ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 4 0 0
  2017 การผลิตกรดอิทาโคนิคจากทะลายปาล์มน้ำมันในถังหมักแบบลอยตัวและการแยกกรดอิทาโคนิคจากน้ำหมัก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2017 การพัฒนากระบวนการผลิตและนวัตกรรมการทำบริสุทธิ์พอลีไฮดรอกซิบิวทิเรต ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มก. 0 0 0 0
  2017 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพอลีไฮดรอกซิบิวทิเรตจาก Rhodococcus pyridinivorans BSRT1-1 โดยเทคนิคทางชีวโมเลกุล ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มก. 0 0 0 0
  2017 การเพิ่มกำลังการผลิตเอนไซม์เพคติเนสเพื่อการปรับปรุงคุณภาพเส้นใยสับปะรด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2016 การปรับปรุงสมบัติของเอนไซม์เบต้า-กลูโคซิเดสเพื่อใช้สลายวัสดุชีวมวล ในการผลิตไบโอเอทานอล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2016 การผลิตอนุภาคโลหะเงินระดับนาโน ด้วยกระบวนการชีวสังเคราะห์จากเชื้อแอคติโนมัยสีท และการประยุกต์ใช้เชิงอุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 การผลิตกรดฟูมาริกจากทะลายปาล์มน้ำมัน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2015 การผลิตกลูโคสไซรัปและเอธานอลจากวัชพืชที่แพร่ระบาดในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2013 การใช้ประโยชน์จากไม้โตเร็วสกุล Acacia เพื่อการผลิตพลังงานเอธานอล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 21 Project 5 9 3 0
  2021 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพจากไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ที่ได้จากเห็ดด้วยเอนไซม์จากแอคติโนมัยสีท หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย 0 0 0 0
  2019 การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มมูลค่าและการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์เพื่อผลิตภัณฑ์หมัก และการเพาะเห็ด หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2019 Investigation of fertilization test by PHB and measurement of consumed PHB amounts in the fertilization ผู้ร่วมวิจัย Japan International Research Center for Agricultural Sciences 0 1 0 0
  2019 การพัฒนาฐานเทคโนโลยีต้นทุนต่ำสู่ระดับนำร่องของการหมักกรดดี-แลคติก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2019 การพัฒนากระบวนการผลิตน้ำตาลไซโลสจากกาบและกะลามะพร้าว ผู้ร่วมวิจัย บริษัท มาลี แอพพลายด์ ไซเอ็นซ์ จำกัด 0 0 0 0
  2019 การผลิตสารต้านราโรคข้าวจาก Streptomyces carpinensis ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 1 0 0 0
  2018 การแยกกรดฟูมาริคจากน้ำหมักทะลายปาล์มน้ำมัน หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 1 0 0 0
  2018 การติดตาม ประเมินผล และการใช้ประโยชน์โครงการวิจัยด้านยางพารา ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2018 Development of PHB production by microorganisms from agricultural residues, and its effect for crop production ผู้ร่วมวิจัย JIRCAS, JAPAN 0 0 0 0
  2017 การติดตาม ประเมินผลโครงการวิจัยยางพาราปี 2560 และการผลักดันการใช้ประโยชน์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2017 การคัดเลือกแอคติโนมัยสีทที่มีความสามารถในการควบคุมราโรคพืชเศรษฐกิจในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 1 0 0
  2017 Characterization of polyhydroxybutyrate producing microorganisms ผู้ร่วมวิจัย Japan International Research Center for Agricultural Sciences (JIRCAS) 0 2 0 0
  2016 การผลิตกรดฟูมาริคจากทะลายเปล่าปาล์มน้ำมันในระดับุถังหมักแบบลอยตัว หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2016 การพัฒนาการใช้ประโยชน์ใบและเหง้าสับปะรดอย่างครบวงจรและการประเมินมูลค่าและความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2016 Effect of sugarcane and cassava cultivation by PHB ผู้ร่วมวิจัย JIRCAS 0 0 0 0
  2015 ผลของระยะเวลาการเก็บรักษาข้าวสารต่อผลผลิตเอธานอลที่ได้ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2015 Optimization of ethanol fermentation in cassava pulp for practical conditions ผู้ร่วมวิจัย JIRCAS 2 0 0 0
  2014 การคัดเลือกสายพันธุ์จุลินทรีย์เพื่อใช้ในการผลิตกรดฟูมาริคและกรดอิทาโคนิคจากทะลายปาล์มน้ำมัน หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2014 Development of cassava pulp to ethanol for pilot plant ผู้ร่วมวิจัย Idemitsu Kosan Co., Ltd. 0 0 3 0
  2013 Development of Cassava Pulp to Ethanol for Pilot Plant ผู้ร่วมวิจัย Idemitsu Kosan Co., Ltd. 0 1 0 0
  2013 Development of fermenting-yeast for practical application ผู้ร่วมวิจัย Japan International Research Center for Agricultural Sciences (JIRCAS) 1 4 0 0