Person Image

  Education

  • วท.ม.( วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 0 1 0 0
  2018 การชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยง Anubias barteri var.“broad leaf” หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 การปรับปรุงพันธุ์หมากผู้หมากเมีย (Cordyline fruticosa L.) โดยการเหนี่ยวนำให้เกิดการกลายพันธุ์ด้วยรังสีแกมมาและสารโคลชิซิน ผู้ประสานงาน ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2018 การปรับปรุงพันธุ์สับปะรดสีลูกผสมโดยการเหนี่ยวนำให้กลายพันธุ์ด้วยรังสี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การสร้างความหลากหลายทางพันธุกรรมของ Anubias nana โดยการเหนี่ยวนำด้วยรังสี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 การปรับปรุงพันธุ์ฝ้ายสีธรรมชาติเพื่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 การปรับปรุงพันธุ์ฝ้ายสีธรรมชาติเพื่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 8 Project 1 2 0 0
  2022 การใช้ประโยชน์เทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ: การปรับปรุงพันธุ์โดยการเหนี่ยวนำให้กลายพันธุ์ด้วยรังสีแกมมาจากต้นกำเนิดรังสีใหม่ ซีเซียม-137 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2021 การพัฒนาพันธุ์พืชสมุนไพรวงศ์ขิงโดยการเหนี่ยวนำให้กลายพันธุ์เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 1 0 0
  2019 การชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยง Anubias barteri var.“broad leaf” หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 การปรับปรุงพันธุ์หมากผู้หมากเมีย (Cordyline fruticosa L.) โดยการเหนี่ยวนำให้เกิดการกลายพันธุ์ด้วยรังสีแกมมาและสารโคลชิซิน ผู้ประสานงาน ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2019 การปรับปรุงพันธุ์สับปะรดสีลูกผสมโดยการเหนี่ยวนำให้กลายพันธุ์ด้วยรังสี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การสร้างความหลากหลายทางพันธุกรรมของ Anubias nana โดยการเหนี่ยวนำด้วยรังสี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2017 การปรับปรุงพันธุ์สับปะรดสีลูกผสมโดยการเหนี่ยวนำให้กลายพันธุ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การปรับปรุงพันธุ์ฝ้ายสีธรรมชาติเพื่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 1 0 0
  2016 การคัดเลือกพริกขี้หนูทนแล้งโดยการเหนี่ยวนำให้เกิดการกลายพันธุ์ด้วยรังสีแกมมา ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 1 0 0
  2013 การสร้างความหลากหลายทางพันธุกรรมของพืชพื้นเมือง แม่ยะ และเทียนตะนาวศรีโดยเหนี่ยวนำด้วยรังสี ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0