Person Image

  Education

  • ค.ด. บริหารการศึกษา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 0 0 0 0
  2016 การพัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ สาขาการบริหารการศึกษาและภาควิชาการบริหากาศึกษา 0 0 0 0
  2016 รูปแบบการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการสอนแนะและพี่เลี้ยง ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2015 รูปแบบการพัฒนาตัวชี้วัดสมรรถนะภาวะผู้นำทางวิชาการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
  2013 แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. (เอกสารอัดสำเนา) จำนวน 209 หน้า ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัย มีส่วนร่วมในผลงานวิจัยร้อยละ 100 หัวหน้าโครงการ ภาควิชาการศึกษา 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 1 0 0 0
  2013 การวิจัยประเมินโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ 0 0 0 0
  2013 การพัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานีเขต 2 1 0 0 0