Person Image

  Education

  • ปร.ด. (ประชากรศึกษา), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2553
  • ศศ.บ. (เศรษฐศาสตร์แรงงาน) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2545
  • ศ.บ.(การพัฒนาเศรษฐกิจ), มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ไทย, 2524

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2023 จ้างที่ปรึกษาประมาณการตัวแปรเศรษฐศาสตร์มหภาค ผู้ร่วมวิจัย ธนาคารออมสิน 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 11 Project 7 5 0 0
  2023 ปัจจัยที่มีผลต่อผลิตภาพแรงงานของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 1 0 0
  2023 ระบบอัตราแลกเปลี่ยนและระดับการส่งผ่านเงินเฟ้อระหว่างประเทศ: หลักฐานเชิงประจักษ์ของฮ่องกงและไทย ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2022 ความเต็มใจจ่ายเบี้ยประกันภัยโควิดในช่วงสถานการณ์เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 0 0 0 0
  2022 หนี้ต่างประเทศและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ: หลักฐานเชิงประจักษ์ของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2020 ความเต็มใจจ่ายในการประกันร่วมในระบบประกันสังคม ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 1 1 0 0
  2019 ความเต็มใจจ่ายสำหรับการจ่ายร่วมในระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 1 1 0 0
  2018 รายจ่ายส่วนเพิ่มของระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0
  2017 การรับรู้และการเข้าถึงระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า ผู้ร่วมวิจัย ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 1 1 0 0
  2016 การพยากรณ์ การเปรียบเทียบ และการศึกษาความสัมพันธ์ของตัวชี้วัดการทุจริตและธรรมาภิบาลในระดับสากล หัวหน้าโครงการ ทุนสนับสนุนจากเงินรายได้ของภาควิชาเศรษฐศาสตร์เพื่อทำวิจัย 1 0 0 0
  2015 ความเต็มใจจ่ายและการใช้ประโยชน์จากอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง และการผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัลจากองค์กรบริหารส่วนตำบล: กรณีศึกษา 3 จังหวัดภาคเหนือ ของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ต่าง ๆ ของภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ 1 1 0 0
  2014 การศึกษาความเป็นไปได้ของการเคลื่อนย้ายแรงงานแพทย์เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) : กรณีศึกษาประเทศไทย สิงคโปร์ และมาเลเซีย หัวหน้าโครงการ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 13 Project 4 2 0 0
  2023 โครงการยกระดับการสำรวจข้อมูลด้านครัวเรือนเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรสถิติดิจิทัล (ระยะที่ 1) หัวหน้าโครงการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ 0 0 0 0
  2021 โครงการจัดทำแผนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทฺนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ผู้ร่วมวิจัย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 0 0 0 0
  2020 โครงการศึกษา สำรวจ และประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ ในพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ผู้ร่วมวิจัย กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 1 0 0
  2017 การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน การตลาด และกลยุทธ์ของการสร้างสถานที่ดูแลผู้สูงอายุในระยะยาวของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว(องค์การมหาชน) หัวหน้าโครงการ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว(องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2017 การคาดประมาณประชากรคนพิการเพื่อพัฒนาการศึกษาของคนไทย ผู้ร่วมวิจัย กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ 0 0 0 0
  2017 โครงการจัดทำการประเมินความเสี่ยงรายภาคธุรกิจ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 0 0 0 0
  2016 ศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน การตลาด และกลยุทธ์ของการสร้างสถานที่ดูแลผู้สูงอายุในระยะยาวของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) หัวหน้าโครงการ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2015 การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 0 0 0 0
  2015 โครงการจ้างผู้รวบรวมจัดทำต้นฉบับรายงานตามมาตรา 73 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) 0 0 0 0
  2014 การศึกษาระเบียบการลงทุน/การทำธุรกิจสาธารณรัฐเคนยา สาธารณรัฐแทนซาเนีย และสาธารณรัฐเปรู ปีงบประมาณ 2557 ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.) 0 0 0 0
  2014 โครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านกิจการโทรคมนาคม ประจำปี 2557 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 0 0 0 0
  2013 การศึกษาอัตราส่วนลดของสังคมที่เหมาะสมสำหรับการประเมินโครงการของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 1 0 0 0
  2013 โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการหนี้ของเกษตรกรเชิงบูรณาการ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 0 1 0 0