Person Image

  Education

  • M.Eng. (Soil Engineering), Asian Institute of Technology, ไทย, 2544
  • วศ.บ. โยธา, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรี, ไทย, 2539
  • ปวช. และ ปวส. ช่างก่อสร้าง, สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตขอนแก่น (Thai-German), ไทย, 2537

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 1 0 0 0
  2020 การพัฒนาเครื่องทดสอบแรงดึงและการยืดตัวต้นทุนต่ำสำหรับวัสดุใยสังเคราะห์ตรวจวัดด้วยระบบดิจิตอล ผู้ร่วมวิจัย โครงการนวัตกรรม KUSE 1 0 0 0
  2016 การติดตามการเปลี่ยนแปลงตลิ่งลำน้ำในแม่น้ำโขงสายประธานโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน หัวหน้าโครงการ โครงการทุนอุดหนุนงานวิจัยบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มก.ฉกส. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 2 6 0 0
  2022 โครงการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำชุมชนและระบบกระจายน้ำตำบลเขาต่อ ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ผู้ร่วมวิจัย กรมทรัพยากรน้ำ 1 0 0 0
  2015 โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน จากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ผู้ร่วมวิจัย กรมทรัพยากรน้ำ 1 6 0 0
  2014 โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน ผู้ร่วมวิจัย สำนักบริหารจัดการลุ่มน้ำโขง กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0