Person Image

  Education

  • ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2554
  • กศ.ม. (การมัธยมศึกษา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ไทย, 2550
  • ศษ.บ. (คณิตศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 1, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2542

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 8 0 0 0
  2018 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาการประถมศึกษาโดยประยุกต์ใช้แนวคิดการเรียนแบบเชิงรุก ร่วมกับการเรียนรู้แบบ Phenomenon-based Learning หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2 0 0 0
  2016 การพัฒนาชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างมีจิตนิสัยทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนา หัวหน้าโครงการ ภาควิชาการศึกษา 2 0 0 0
  2015 การศึกษาผลการใช้บทเรียนบนเว็บเพื่อปรับโครงสร้างความรู้พื้นฐานด้านการศึกษาของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์และนิสิตต่างคณะ ในรายวิชากลุ่มวิชาชีพครู: กรณีศึกษารายวิชาหลักสูตรและการสอน หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 1 0 0 0
  2014 การพัฒนาชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเสริมสร้างความรู้พื้นฐานจำเป็นสำหรับการเรียนรายวิชา 01162211 หลักสูตรและการสอน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 2 0 0 0
  2019 การพัฒนาชุดพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดปรากฏการณ์เป็นฐานสําหรับอาจารย์ระดับอุดมศึกษาในสถาบันผลิตครู ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2017 การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) หัวหน้าโครงการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1 0 0 0
  2013 การประเมินโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต1 โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring. หัวหน้าโครงการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 1 0 0 0
  2013 การวิจัยประเมินโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ 0 0 0 0
  2013 การพัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 0 0 0 0