โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2018 การใช้ต้นและใบมันสำปะหลัง สายพันธุ์ เคยู-สกล เพื่อผลิตเป็นอาหารสัตว์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 6 Project 0 1 0 0
2018 รูปแบบการขอใช้พื้นที่ฟาร์ม ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการงานฟาร์มมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร หัวหน้าโครงการ กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
2018 ผลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีต่อผลผลิตและคุณภาพดินและน้ำในสวนปาล์มน้ำมันพื้นที่อุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ผู้ร่วมวิจัย กองบริหารการวิขัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
2018 ผลของชุดดินโพนพิสัยต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของแก่นตะวัน(Helianthus tuberosus L.) ผู้ร่วมวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
2015 การบำบัดน้ำเสียสีย้อมผ้าครามด้วยกระบวนการเฟนตัน ผู้ร่วมวิจัย ทุนวิจัยกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ 0 1 0 0
2015 โครงการความคิดเห็นของชุมชนต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยรอบโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
2013 ระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของพรรณไม้น้ำและบัวประดับในอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ ผู้ร่วมวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

แสดงความคิดเห็น

(0)