Person Image

  Education

  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการผลิตสัตว์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2553
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2550
  • ปร.ด.(โภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 1 0 0
  2023 การพัฒนาวัตถุดิบอาหารสัตว์ทางเลือกมูลค่าสูงเพื่อการต่อยอดเชิงพาณิชย์ในอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงและสัตว์เศรษฐกิจ ผู้ร่วมวิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 0 0 0
  2015 การเพิ่มศักยภาพการผลิตมันสำปะหลังเพื่อการใช้ประโยชน์สองประการ: ใบมันหมัก และหัวสด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 1 1 0 0
  2022 โครงการหน่วยงานวิจัยนวัตกรรมอาหารสัตว์ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ 1 1 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 9 Project 12 7 0 0
  2022 การพัฒนาอาหารเสริมจากผลพลอยได้ของอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะในการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง ผู้ร่วมวิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 0 0 0
  2020 การพัฒนาระบบช่วยลดความเครียดจากความร้อนในโคแบบแม่นยำ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2019 การใช้แป้งจากลำต้นสับปะรดเพื่อเป็นวัตถุดิบที่มีศักยภาพในอาหารโค ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 4 0 0 0
  2018 การศึกษาความเป็นไปได้ของการปลูกข้าวโพดที่มีลักษณะสองฝักเพื่อผลิตข้าวโพดหมักคุณภาพดีบนพื้นที่นาดอนของจังหวัดลพบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การผลิตเนื้อโคคุณภาพสูงจากโคนมเพศผู้ขุน ผู้ร่วมวิจัย Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 4 1 0 0
  2017 การผลิตเนื้อโคคุณภาพสูงจากโคเนื้อลูกผสมวากิว x?กำแพงแสน ผู้ร่วมวิจัย โครงการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อการขับเคลื่อน Thailand 4.0 0 1 0 0
  2016 การเพิ่มศักยภาพการผลิตมันสำปะหลังเพื่อการใช้ประโยชน์สองประการ: ใบมันหมัก และหัวสด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2016 การศึกษาคุณสมบัติและการประยุกต์ใช้แบคทีเรียย่อยสลายเยื่อใยและไม่ย่อยสลายเยื่อใยที่มีศักยภาพสูงในการเพิ่มประสิทธิภาพการหมักย่อยและสมรรถภาพการผลิตของโค ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 2 0 0
  2013 สมรรถภาพการขุน และต้นทุนการขุนของโคเนื้อพันธ์กำแพงแสน และโคลูกผสมพื้นเมืองกำแพงแสน ที่ได้รับอาหารขันที่ระดับแตกต่างกัน ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ 0 3 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 8 Project 12 14 0 0
  2021 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความนุ่มของเนื้อในโคขุนกำแพงแสน ผู้ร่วมวิจัย สหกรณ์โคเนื้อกำแพงแสน จำกัด 0 1 0 0
  2021 การเสริมโคฟินในอาหารเพื่อลดต้นทุนการขุนโค ผู้ร่วมวิจัย บริษัท แอนิมัล ซัพพลีเมนท์ แอนด์ ฟาร์มาซูติคอล จำกัด 0 0 0 0
  2016 การผลิตโคขุนคุณภาพสูงจากโคลูกผสมวากิวกำแพงแสน วากิว-ลูกผสมบราห์มัน และวากิว-ไทยโฮลสไตน์ฟรีเชี่ยน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 3 3 0 0
  2016 FlyScreen project ผู้ร่วมวิจัย CIRAD, ประเทศฝรั่งเศส 3 0 0 0
  2015 แนวทางการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าลูกโคนมเพศผู้สู่การผลิตเนื้อโคขุนคุณภาพ (ระยะที่ 2) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2 0 0 0
  2014 การผลิตเนื้อโคคุณภาพสูงจากโคนมเพศผู้ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 2 4 0 0
  2014 โครงการจัดทำฐานข้อมูลคุณค่าทางโภชนะของวัตถุดิบอาหารไก่เนื้อในประเทศไทย (แหล่งไขมัน แคลเซียมและฟอสฟอรัส) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 1 1 0 0
  2013 แนวทางการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าลูกโคนมเพศผู้สู่การผลิตเนื้อโคขุนคุณภาพ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 5 0 0