Person Image

  Education

  • วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2021 การออกแบบและพัฒนาหุ่นยนต์ผู้จัดการฟาร์มผักสำหรับระบบ Smart Farm หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 7 Project 0 2 1 0
  2021 การหาประสิทธิภาพการทำงานในการใช้ระบบปรับอากาศร่วมกับระบบทำความเย็นใต้พื้น ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 0 0 0 0
  2019 สกูดเตอร์ลู่วิ่งอัจฉริยะ หัวหน้าโครงการ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
  2018 การพัฒนาแขนกล 3 แกนสำหรับระบบควบคุมแรงแบบสะท้อนกลับ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2018 ระบบควบคุมแบบเฟสนำหน้าสำหรับระบบลูกตุ้มกลับทาง หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2017 ระบบอัตโนมัติที่เหมาะสมสำหรับเกษตรแบบผสมผสานในการปลูกพืช ผัก สมุนไพรแบบธรรมชาติในโรงเรือน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การศึกษาพลศาสตร์ของวีลแชร์สามล้อไฟฟ้าที่ความเร็วสูง ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2015 โครงการเกษตรอัจฉริยะ หัวหน้าโครงการ งบรายได้ส่วนกลางบางเขน 0 0 1 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 1 0 0
  2017 โครงการวิจัยเครื่องมือปอกสาย ASC ขนาด 185 mm2 กลางย่านขณะมีไฟ ผู้ร่วมวิจัย การไฟฟ้านครหลวง 0 1 0 0