Person Image

  Education

  • Doctor rerum naturalium, Technical University of munich, Germany, 2555
  • วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2550
  • วท.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2547

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 2 0 0 0
  2022 นวัตกรรมการผลิตกัญชงสู่การเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2012 ชนิดและปริมาณของไฟโตสเตอรอลและองค์ประกอบของไขมันในข้าวพันธุ์สี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 8 Project 5 1 0 0
  2023 การประดิษฐ์เมทริกซ์อาหารจากพืชที่มีวิทิซินห่อหุ้มด้วยวิธีเอนแคปซูเลชัน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2023 ผลกระทบของกระบวนการผลิตอาหาร ที่มีต่อความคงตัว การออกฤทธิ์ทางชีวภาพ และเมแทบอไลต์ของอนุภาคไมโครและอนุภาคนาโนไฟโตโซมที่บรรจุวิทิซิน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2022 การวิจัยขั้นแนวหน้าด้านอาหารเพื่ออนาคต ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2021 การยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยเพื่อพัฒนาความมั่นคงของน้ำมันปาล์มตลอดห่วงโซ่การผลิต ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2020 การศึกษาประสิทธิภาพและแนวทางการประเมินความเสี่ยงของการได้รับสัมผัสสารลดแรงดึงผิวจากการใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผัก หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2020 ทดสอบความเป็นไปได้ในการพัฒนากระบวนการผลิตน้ำมะพร้าวน้ำหอมผงที่มีโภชนเภสัชและกลิ่นรสเป็นที่ยอมรับ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2017 น้ำมะกรูดอัดลมแคลอรี่ต่ำเสริมใยอาหารสูง หัวหน้าโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 0 0 0 0
  2013 การประยุกต์เทคนิคเมตาบอไลต์โปรไฟลิ่งสำหรับติดตามอายุการเก็บรักษาถั่วงอกสด (Vigna mungo) หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 7 Project 9 0 0 0
  2020 การผลิตกลูตาไธโอนในระดับห้องปฏิบัติการ หัวหน้าโครงการ บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด 0 0 0 0
  2018 น้ำสมุนไพรอัดลมแคลอรี่ต่ำ หัวหน้าโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 0 0 0
  2018 เทคนิคผสมผสานของเมแทโบโลมิกส์และเฟลเวอโรมิกส์เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงเมแทบอลิซิ่มระหว่างการสุกของมะม่วงน้ำดอกไม้ (Mangifera indica L.) หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 2 0 0 0
  2017 การตรวจวิเคราะห์ประสิทธิภาพของสารโภชนเภสัช (กลุ่มไฟโตสเตอรอลและแกมมา-ออริซานอล) ต่อการปรับสมดุลระบบภูมิคุ้มกัน และเมแทบอลิซึมของไขมันในเซลล์โมเดลของพันธุ์ข้าวที่นิยมปลูกและข้าวพันธุ์พื้นเมือง ปี 2560 ผู้ร่วมวิจัย กรมการข้าว 0 0 0 0
  2016 ศูนย์การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีเครื่องดื่ม ผู้ร่วมวิจัย Erasmus+ (EU) 4 0 0 0
  2015 การผลิตเซราไมด์ ไฟโตสเตอรอล และสควาลีน หัวหน้าโครงการ บริษัท เมดิฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด 2 0 0 0
  2014 โครงการเบื้องต้นการสกัดสาร Calcium, Glucosamine และ Collagen จากเปลือกไข่ หัวหน้าโครงการ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน 0 0 0 0