Person Image

  Education

  • วศ.บ.(สาขาวิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2550
  • วศ.ม.(สาขาวิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2553

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 3 0 0
  2016 การระบุค่าลักษณะเฉพาะของวัสดุโดยใช้วิธีเชิงตัวเลขและการทดลอง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 7 2 1 0
  2020 ผลของรูปทรงและขนาดของนาโนพอร์ต่อประสิทธิภาพการตรวจหาตัวบ่งชี้มะเร็งปากมดลูกชนิด micro RNA เพื่อการพัฒนาเครื่องตรวจจับมะเร็งชนิดนาโนพอร์ หัวหน้าโครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (บพค 5 0 0 0
  2019 การพัฒนาเครื่องออกกำลังกายระบบล้อเลื่อนจากแนวคิดรถล้อเลื่อนและเครื่องพาย ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 1 0
  2016 การศึกษาสมบัติเชิงกลของแผ่นแกรฟีนแบบแผ่นเดี่ยวเพื่อใช้ออกแบบและพัฒนาเครื่องตรวจจับและวิเคราะห์สารแบบนาโนพอร์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0