โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 1 3 1 0
2021 การศึกษาผลกระทบพฤติกรรมกายภาพของอ้อยด้วยวิธีอิเล็คโตร-ออสโมซิส หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย ประจำปี 2564 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
2021 ต้นแบบโรงงานจัดการพลังงานในระบบบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดอากาศสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ผู้ร่วมวิจัย โครงการตั้งกลุ่มวิจัยปีงบประมาณ 2564 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 0 1 0 0
2019 เครื่องรับซื้อแบบคัดแยกขวดพลาสติกและกระป๋องอลูมิเนียม หัวหน้าโครงการ ทุนนวัตกรรมดี คณะมีทุนให้ ประจำปีงบประมาณ 2562 0 0 0 0
2018 นวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพเตาเผาขยะติดเชื้อด้วยก๊าซไฮโดรเจน หัวหน้าโครงการ โครงการนวัตกรรมดี คณะมีทุนให้ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร 1 2 1 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0