Person Image

  Education

  • ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร์), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2554
  • วท.ม. (สรีรวิทยาทางการแพทย์), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2550
  • วท.บ. (กายภาพบำบัด), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2546

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2021 โครงการการพัฒนาเพพไทด์จากจิ้งหรีดเพื่อการพัฒนาเครื่องดื่มชะลอการเสื่อมสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 10 Project 8 6 1 0
  2019 การตอบสนองของระบบหัวใจไหลเวียนเลือด การทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติหัวใจ และการใช้แหล่งพลังงาน ขณะออกกำลังกายในคนอ้วนวัยผู้ใหญ่ตอนต้น หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 2 0 0 0
  2019 การพัฒนาอาหารเสริมสุขภาพจากโปรตีนไฮโดรไลเสทดักแด้ไหมอีรี่ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 1 0 0 0
  2018 ผลของการฝึกออกกำลังกายความหนักสูงแบบหนักสลับเบาต่อการไหลเวียนเลือด ระบบประสาทอัตโนมัติหัวใจ และสมรรถนะของระบบหัวใจและปอดในคนอ้วนวัยผู้ใหญ่ตอนต้น หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 1 0 0
  2017 อัตราการเผาผลาญไขมันสูงสุดขณะออกกำลังกายในคนอ้วนเพศชาย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2016 ผลของการบริโภคสารสกัดจากบัวบกต่อการทำงานของเอนไซม์อะซีติลโคลีนเอสเตอเรสและตัวบ่งชี้ภาวะอักเสบในผู้สูงอายุที่มีความผิดปกติเล็กน้อยด้านความจำและความเข้าใจของสมอง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจสำหรับศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2015 ผลของการบริโภคสารสกัดจากบัวบกต่อความสามารถของสมองด้านความจำและความเข้าใจ และตัวบ่งชี้ภาวะเครียดจากออกซิเดชันในผู้สูงอายุที่มีความผิดปกติเล็กน้อยของความสามารถของสมอง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 โปรแกรมฟุตซอลเชิงนันทนาการในเด็กที่มีภาวะน้ำหนักตัวเกิน:ผลทางสรีรวิทยา จิตวิทยาและโภชนาการ ผู้ร่วมวิจัย งบประมาณเงินรายได้ส่วนกลางของ มก. สำหรับสนับสนุนกลุ่มวิจัย 0 0 0 0
  2014 การพัฒนาเครื่องทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา ผู้ร่วมวิจัย งบประมาณสำหรับส่งเสริมการวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 3 1 0
  2013 ผลของการฝึกออกกำลังกายแบบแกว่งแขนต่อความสามารถของสมองด้านความจำและความเข้าใจและภาวะเครียดจากออกซิเดชันในผู้สูงอายุที่มีความผิดปกติเล็กน้อยของความสามารถของสมอง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 0 0 0 0
  2020 ต้นแบบการกระตุ้นการผลิตสารไฟโตเอคไดสเตอรอยด์ในหน่อไม้ฝรั่ง เพื่อใช้ยับยั้งภาวะกระดูกพรุนในผู้สูงอายุ ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย 0 0 0 0
  2018 การเพิ่มสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาด้วย PULLET30 และโปรตีนจากไหมอีรี่ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทเงินรายได้ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาเครื่องฝึกความแข็งแรงและทดสอบสมรรถภาพกล้ามเนื้อหายใจ หัวหน้าโครงการ สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 0 0 0 0
  2017 การส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักเกินในสถานศึกษา ผู้ร่วมวิจัย กรมพลศึกษา 0 0 0 0
  2013 การสร้างแบบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายที่เฉพาะเจาะจงกับกีฬามวยปล้ำ ผู้ร่วมวิจัย การกีฬาแห่งประเทศไทย 0 0 0 0