Person Image

  Education

  • วท.ม. (พืชไร่), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ไทย, 2554
  • วท.บ. (พืชไร่), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ไทย, 2549

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 0 3 0 0
  2018 ศักยภาพการให้ผลผลิตและเสถียรภาพของข้าวฟ่างไม้กวาดสายพันธุ์แท้ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การคัดเลือกข้าวฟ่างไม้กวาดที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีและนครสวรรค์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2016 (ไม่จัดสรร) การพัฒนาข้าวฟ่างเมล็ดต้นสูงให้มีผลผลิตเมล็ด ต้นสด และความหวานสูง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 การพัฒนาข้าวฟ่างสายพันธุ์เพศผู้เป็นหมันเพื่อการผลิตข้าวฟ่างลูกผสม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 1 6 0 0
  2019 ศักยภาพการให้ผลผลิตและเสถียรภาพของข้าวฟ่างไม้กวาดสายพันธุ์แท้ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2017 การคัดเลือกข้าวฟ่างไม้กวาดที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีและนครสวรรค์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2017 องค์ประกอบทางเคมีของข้าวฟ่างพันธุ์แท้และพันธุ์ลูกผสมที่ทนต่อสภาพแห้งแล้งและท่วมขัง เพื่อประโยชน์ทางอุตสาหกรรมและอาหาร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 ผลของการเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้องและอุณหภูมิเย็นต่อคุณภาพของข้าวโพดหวานฝักสดพันธุ์อินทรี 2 ที่ผ่านการแปรรูป ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2015 การพัฒนาข้าวฟ่างสายพันธุ์เพศผู้เป็นหมันเพื่อการผลิตข้าวฟ่างลูกผสม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2015 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวสายพันธุ์แท้เพื่อการผลิตข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 2 0 0
  2013 ศักยภาพในการให้ผลผลิตและคุณภาพของข้าวฟ่างนิ้วมือที่ปลูกภายใต้สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน หัวหน้าโครงการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) 0 2 0 0