Person Image

  Education

  • วท.บ.(ชีววิทยาสาขาพฤกษศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2543
  • วท.ม.(พฤกษศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548
  • ปร.ด.(ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2555

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 7 Project 4 4 0 0
  2022 นวัตกรรมการออกแบบวัสดุปลูกสำหรับกล้วยไม้สกุลรองเท้านารีถิ่นใต้ โดยอาศัยความสัมพันธ์ของเชื้อราไมคอร์ไรซา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2022 กายวิภาคศาสตร์และโครงสร้างระดับอัลตร้าของรากกล้วยไม้รองเท้านารีถิ่นใต้ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2021 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดจากพืชสมุนไพรสกุลสะค้าน (Piper) ในการกำจัดโรคราก โคน ลำต้นและผลเน่า จากเชื้อไฟทอปเทอร่า (Phytophthora spp.) ในทุเรียนหมอนทอง หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2021 การศึกษาด้านความหลากหลายทางชีวภาพในเชิงของการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรมาเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ในแหล่งพุน้ำร้อน จังหวัดตากและจังหวัดระนอง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
  2016 การพัฒนาพืชสกุลผักกะสัง (Peperomia) ให้เป็นไม้ประดับเชิงการค้า หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
  2014 การศึกษาอนุกรมวิธานของพืชสกุลรางจืด (วงศ์เหงือกปลาหมอ) ในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 การศึกษาลักษณะทางกายวิภาคเพื่อพิสูจน์เอกลักษณ์พืชสมุนไพรสกุลสะค้านในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 2 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 1 2 0 0
  2018 ความสััมพันธ์ทางวิวัฒนาการของพืชวงศ์พริกไทยในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้และความหลากหลายในสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยประชาชนลาว หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 1 2 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 11 Project 7 6 0 0
  2017 การพัฒนาพืชสกุลผักกะสัง (Peperomia) ให้เป็นไม้ประดับเชิงการค้า หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0
  2017 การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากพืชสมุนไพรสกุลสะค้าน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2017 พฤกษศาสตร์พื้นบ้านและการสำรวจพืชสมุนไพรกลุ่มสะค้านในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2017 การศึกษาฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ของสมุนไพรในสกุลสะค้านเพื่อพัฒนาเป็นสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 แบบแผนการกระจายพันธ์ของวัตถุดิบพืชสมุนไพรสกุลสะค้านในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2017 การทดสอบฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ของสมุนไพรไทยในสกุลสะค้าน ผู้ร่วมวิจัย ทุนสนับสนุนการทำวิจัยระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2016 การใช้ประโยชน์ผึ้งแมลงผสมเกสรเพื่อการอนุรักษ์พื้นที่คุ้งบางกะเจ้า ผู้ร่วมวิจัย ผ่านโครงการคณะวนศาสตร์ 0 0 0 0
  2015 การศึกษาอนุกรมวิธานของพืชสกุลรางจืด (วงศ์เหงือกปลาหมอ) ในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2015 การพัฒนาศักยภาพของ “เร่ว” ในภาคตะวันออกในเชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 การใช้ประโยชน์ผึ้งแมลงผสมเกสรเพื่อการอนุรักษ์พื้นที่คุ้งบางกะเจ้า ผู้ร่วมวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2014 การศึกษาลักษณะทางกายวิภาคเพื่อพิสูจน์เอกลักษณ์พืชสมุนไพรสกุลสะค้านในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 2 0 0 0
  2017 การพัฒนาต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการของชุดทดสอบโรคภูมิแพ้จากเรณู สปอร์เชื้อรา ขนสัตว์ และแมลง หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2017 โครงการบัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพพืชวงศ์พริกไท (สะค้าน) ในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2014 การศึกษาทบทวนอนุกรมวิธานของพืชสกุลรางจืด (วงศ์เหงือกปลาหมอ) ในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 2 0 0 0