Person Image

  Education

  • ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2566
  • การจัดการการพัฒนาชนบทมหาบัณฑิต ,หลักสูตรนานาชาติ, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2548
  • วุฒิบัตรการฝึกอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 , กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม , ไทย, 2563

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 3 0 0 0
  2022 บทบาทขององค์การระหว่างประเทศกับการถ่ายทอดนโยบายเพื่อรับมือกับปัญหาการใช้ความรุนแรงทางเพศต่อผู้หญิงและเด็กบนโลกออนไลน์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัยคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ2565 0 0 0 0
  2021 ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนภายในสถานศึกษา: กรณีศึกษามหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย หัวหน้าโครงการ กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 1 0 0 0
  2016 การสำรวจความต้องการศึกษาและศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 0 0 0 0
  2013 การศึกษาผลกระทบเชิงลบที่มีต่อการพัฒนาทะเลสาบหนองหารเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 2 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2011 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ตลอดห่วงโซ่อุปทานปาล์มน้ำมันในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0